Από το σύνολο των  397 δικαιούχων παραγωγών πληρώνονται οι 362 με το ποσό των  836090,55 ευρώ, ενώ απορρίπτονται  οι 35.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοίνωσε για τους δικαιούχους της Δράσης 1.1.  «Βιολογική Γεωργίας ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ».του Μέτρου 214 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πρώτης  (1ης) πληρωμής  του έτους 2016  και έχουν  αναρτηθεί  σήμερα Τετάρτη 7/3/2018 στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο).

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στην Υπηρεσία,  εντός πέντε (5) εργά-σιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από  Τετάρτη 7/3/2018  έως και Τρίτη  13/3/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στη Διεύ-θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης    και στους γεωπόνους τεχνικούς συμβούλους τους.