Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινά από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 - Πού θα απευθυνθείτε - Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

Ο Δήμος  Χανίων  ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ.

Ο Δήμος Χανίων είναι υποχρεωμένος μόνο για την παραλαβή των αιτήσεων των καταναλωτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταβολή του επιδόματος 

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:

  • Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.
  • Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
  • Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.       

Δικαιολογητικά

  • Λογαριασμό Δικτύου Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
  • Αίτηση (Χορηγείται από τον δήμο)
  • Πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ε1 και Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
  • Απόφαση  ΕΝ.Φ.Ι.Α. ( Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/ 24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου,)

Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινά από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 

Για περισσότερες πληροφορίες και   υποβολή αιτήσεων  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου  Χανίων  στο τηλέφωνο 2821341691 ή 93 ή 95 ,  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 11:00 και στο Κέντρο Κοινότητας Σούδα 2821341688 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 17:00.