Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρεία κατά το ποσό των 30,090 εκατ. ευρώ με ισόποση επιστροφή στους μετόχους μετρητών, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω πράξη θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των 5.900.000 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των 5,10 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 214.760.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.900.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη 36,40 ευρώ.

Η συγκεκριμένη κίνηση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920.