Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτη-νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – Ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα

Η τέταρτη πτήση του εντόμου έκανε την εμφάνιση της με αυξημένους κατά τόπους πληθυσμούς.

Σε επιτραπέζια σταφύλια που θα συγκομιστούν όψιμα συνιστάται ψεκασμός σε όλες τις περιοχές ά-μεσα.

Να χρησιμοποιηθούν φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Σο χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής να τηρείται αυστηρά..

• Για τον Περονόσπορο

- Η ασθένεια τη φετινή περίοδο εκδηλώθηκε σε όλη την αμπελουργική ζώνη του νησιού.

- Οι δροσιές της εποχής ενεργοποιούν τις παλιές κηλίδες και δίνουν νέες προσβολές.

- Οι όψιμες προσβολές προκαλούν πρόωρη αποφύλλωση.

Για τους παραπάνω λόγους συνιστάται να γίνει προστατευτικός ψεκασμός του φυλλώματος με χαλκούχα σκευάσματα. Σε αμπέλια που δεν έχουν συγκομιστεί, η επέμβαση να γίνει αμέσως με-τά τη συγκομιδή.

Συνδυασμένη επέμβαση με βρέξιμο θείο αντιμετωπίζει και τις όψιμες προσβολές του ωιδίου.

Σκοπός της προστασίας του φυλλώματος είναι να αποφευχθεί η αποφύλλωση ώστε να γίνει η ξυλο-ποίηση των κληματίδων και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της καλλιέργειας.

• Για την Ισκα

Να γίνει σήμανση των πρέμνων με συμπτώματα της ασθένειας. Τα άρρωστα πρέμνα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να εκριζωθούν και να καούν.

Β) ΕΛΙΑ

• Για τη Μαργαρόνια

Στο δίκτυο παγίδευσης παρατηρείται αύξηση των πληθυσμών. Την περίοδο αυτή οι προνύμφες του εντόμου προσβάλουν, εκτός από τη βλάστηση και τους πράσινους αναπτυγμένους καρπούς.

Σε ορισμένες τοποθεσίες παρατηρήθηκαν έντονες προσβολές σε καρπούς. Επισημαίνεται ότι οι φθι-νοπωρινές γενιές, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στην παραγωγή.

Οι πληθυσμιακές εξάρσεις του εντόμου έχουν τοπικό και περιοδικό χαρακτήρα. Αξιόλογες προσβολές σε παραγωγικά δέντρα, συνήθως οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην παρατεταμένη αφθονία τρυφερής βλάστησης (ανανεωτικά κλαδέματα, καλλιεργητικά μέτρα με συνέπεια την αφθονία λαίμαργων βλαστών για μεγάλο μέρος της βλαστικής περιόδου, συχνά ποτίσματα, κ.α).

Όπου διαπιστώνονται φαγώματα στη βλάστηση και στους καρπούς να γίνει άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ανάγκη προστασίας έχουν και τα φυτώρια, τα δέντρα νεαρής ηλικίας και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.