Τι είναι η Ψηφιακή υπογραφή και τι πρέπει να κάνετε για να την αποκτήσετε.

Η Ψηφιακή Υπογραφή, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, είναι απολύτως ισοδύναμη με τη φυσική υπογραφή. Για παράδειγμα, όπως υπογράφεται χειρόγραφα μία υπεύθυνη δήλωση σε κάποια δημόσια υπηρεσία από ένα φυσικό πρόσωπο, υπογράφεται αντίστοιχα με ψηφιακό τρόπο ένα ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου.

Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από τη φυσική υπογραφή και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς του δημοσίου, οι οποίοι πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί ένα USBToken - Συσκευή ΑΔΔΥ. Τα USBToken είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USBFlash. Στην ουσία, πρόκειται για ειδικές συσκευές όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Η επίσημη ονομασία τους στα ελληνικά είναι ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να υπογράφει ψηφιακά, έγγραφα όπως pdf, word κ.α.


Η Ηλεκτρονική Υπογραφή προϋποθέτει την ύπαρξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφιακών πιστοποιητικών:

A) Τα πιστοποιητικά χαλαρής αποθήκευσης, τα οποία είναι ψηφιακά πιστοποιητικά που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του τελικού χρήστη.

B) Tα πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης, τα οποία αποθηκεύονται σε ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Η ΑΔΔΥ μπορεί να είναι μία έξυπνη κάρτα ή ένα USBtoken.

Τα USBΤoken είναι ηλεκτρονικές συσκευές που μοιάζουν εξωτερικά με μνήμη USBFlash. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ειδικές συσκευές, όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να υπογράφει ψηφιακά έγγραφα, όπως pdf, word κ.α. αρχεία.

Το USBΤoken ή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) που απαιτείται δεν είναι ένα απλό αποθηκευτικό μέσο.​ Χρησιμοποιείται μόνο για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και πρέπει να πληροί απαραίτητα συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σημείωση: Αν ο πολίτης επιθυμεί την έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης τότε δεν απαιτείται η προμήθεια USBΤoken (ΑΔΔΥ). Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η ψηφιακή του υπογραφή δεν επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001).

Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από τη φυσική υπογραφή και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς του δημοσίου,οι οποίοι πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα, τα οποία ο υπογράφων έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, είναι αυτή που σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001, ορίζεται ως «Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» ή «Ψηφιακή Υπογραφή».

Για να αποκτήσει κανείς τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής (digitalsignature) θα πρέπει:

  • να προμηθευτεί μια συσκευή USBΤoken,
  • να αιτηθεί μέσω ΚΕΠ και να αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στα ψηφιακά πιστοποιητικά του, 
  • να εγκαταστήσει τη συσκευή στον Η/Υ του, καθώς και τα πιστοποιητικά σε αυτήν.

Στην περίπτωση της έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης. Ο τελικός χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση και ασφάλεια των πιστοποιητικών του κρυπτογράφησης.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook