Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι στις 22 Μαρτίου

Ξεκίνησε η διαδικασία αναγνώρισης του χοιρινού γύρου ως παραδοσιακού ελληνικού παραδοσιακού προϊόντος μετά το σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος.

Πρόκειται για αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κατοχύρωσής του ως Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2019.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, με έδρα την Αθήνα, υπέβαλε αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ε.Ε. ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Η εν λόγω αίτηση δημοσιοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. 183/12468/22-1-19 έγγραφο του Τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 3α της αρ. 3321/145849/25-10-2018  ΥΑ (ΦΕΚ 4980Β), με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β). 

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 22/03/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. Σημειώνεται ότι οι ενιστάμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτηση τους. 

Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός της παραπάνω προθεσμίας.  

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρισης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook