Πολύ δουλειά περιμένει τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ηρακλείου.

Περισσότερα από 100 θέματα θα τεθούν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν και σημαντικά θέματα όπως η παραχώρηση ακινήτου στην "Ζωοδόχο Πηγή" καθώς και οι κινήσεις για την δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης.

Αναλυτικότερα:

1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ηρακλείου με απάλειψη του σκοπού και της αρμοδιότητας της Άρδευσης προκειμένου αυτή να ασκείται από τον Δήμο Ηρακλείου. 

2. Παράταση μέτρου θέσπισης ειδικού τιμολογίου για καταναλωτές που βρίσκονται σε κατάσταση ενδείας.

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Η Ζωοδόχος Πηγή».
4. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» με τίτλο δράσης « Δράση 5.b.he.2 : Δράσεις για την διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (ΣΒΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) - Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου».

5. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης.

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση μέρους του Πρωτοβάθμιου κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για δαπάνες που σχετίζονται με Π.Ο.Ε. (απόφαση 40/2019 Οικονομικής Επιτροπής).


Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 Π.Ο.Ε. Ανταποδοτικών(απόφαση 41/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (απόφαση 42/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια γάλακτος (απόφαση 43/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για ενίσχυση του ΚΑ 40-6117.002, με τίτλο «Δημιουργία Εφαρμογών λογισμικού GIS (Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών)» (απόφαση 44/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για το έργο "Δημιουργία παιδικής χαράς στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Πενταμοδίου (απόφαση 45/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το τμήμα Δημοτικής Περιουσίας (απόφαση 46/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για επισκευή όψεων των 6, 9, 11ου Γυμνασίων Ηρακλείου (απόφαση 47/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την συντήρηση του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου (απόφαση 48/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών (απόφαση 49/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών (απόφαση 50/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων (απόφαση 51/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 του γραφείου Διαχείρισης εξοπλισμού πληροφορικής (απόφαση 52/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την προμήθεια μηχανημάτων - οργάνων φυσικοθεραπευτηρίου (απόφαση 53/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός πόλεως (απόφαση 54/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την "αποζημίωση δικαιούχων πράξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Βασιλειών"(απόφαση 55/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την συντήρηση ασύρματων δικτύων (απόφαση 56/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Παγκρητίου σταδίου, σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές χρήσεις μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων-σταδίων (απόφαση 57/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την υλοποίηση μουσικών εκδηλώσεων (απόφαση 58/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την προμήθεια υλικών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών (απόφαση 59/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την συντήρηση ψυκτικών θαλάμων (απόφαση 60/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την καταγραφή και καταλογογράφηση για την αποτίμηση οικονομικής αξίας των Έργων Τέχνης του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 61/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη (απόφαση 62/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την μίσθωση της πλαζ Καρτερού (απόφαση 63/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων 4m3 (απόφαση 64/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της Κρήνης Μοροζίνι (απόφαση 65/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ Τρίμηνο 2018 (απόφαση 66/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
A) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους 2019 με την ενίσχυση του ΚΑ Εσόδων με ΚΑ 1322.005 και την ενίσχυση του Κ.Α. 61-7331.001 με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή κτηρίου "Βασιλικής Αγίου Μάρκου" Δήμου Ηρακλείου» B) Τροποποίηση Προγράμματος Τεχνικών Έργων 2019 (απόφαση 79/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
Εξειδικεύσεις πιστώσεων για Κωδικούς Αριθμούς το προϋπολογισμού του Δήμου.
Εξειδίκευση πίστωσης για την ολοκλήρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακές δράσεις και έντυπα» στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα : Μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» και ακρωνύμιο «A2UFOOD».
Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο “Σύμβουλος υποστήριξης διαχείρισης και επικοινωνίας της πράξης με τίτλο «Σύστημα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA» του Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020”.
Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στην διαχείριση/παρακολούθηση του προγράμματος UIA02 – 11 –A2UFooD».
Ορισμός ομάδας έργου και διευθύνουσας υπηρεσίας για το έργο Waste Management Intelligent Systems and Policies με ακρωνύμιο WIN – POL και κωδικό PGI 04924 στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.
Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Μαμουλάκη Χαράλαμπου στην Αθήνα. Εξειδίκευση της δαπάνης.
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».
1) Έγκριση διοργάνωσης του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ηράκλειο …..Η πόλη που μαθαίνει»- Συνέργειες για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης και 2) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.787,60 € για τις δαπάνες διοργάνωσης και υλοποίησης του Συνεδρίου για τη διά Βίου Μάθηση.
Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Βλαχάκη Γεωργίου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου έτους 2018.
Εξειδίκευση ποσού 3.000, € του Κ.Α. 15-6279.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα κ.λ.π.(κοινόχρηστα).»
Εξειδίκευση ποσού 32.200,00€ του Κ.Α. 00-6737.010 με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη των δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Ηρακλείου».
Εξειδίκευση ποσού 99.000.00€ του Κ.Α. 00-6737.017 με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ανίχνευσης και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην κοινότητα για ηλικιωμένους με ήπια γνωσιακή διαταραχή».
Κανονισμός λειτουργίας αιθουσών.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διοργάνωση και υλοποίηση μουσικής εκδήλωσης Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Musica Divina» από την Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Προμήθεια στεφανιών για τις Εθνικές Επετείους.
Εξειδίκευση της δαπάνης για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης με τίτλο « Προσωπικές Επιλογές. Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τη Συλλογή του Σωτήρη Φέλιου» του Κ.Α. 00-6432.003 με τίτλο «Δαπάνες Διοργάνωσης Εικαστικής Έκθεσης στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 με ποσό 24.800,00€.
Εξειδίκευση της δαπάνης για την τέλεση του Μνημόσυνου 62 Μαρτύρων εις βάρος του Κ.Α. 15-6474.022 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».
Εξειδίκευση δαπάνης με τίτλο «Ασφάλιση του πίνακα Δομήνικου Θεοτοκόπουλου “ Η βάφτιση του Χριστού” εις βάρος του Κ.Α. 15-6255.001 με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα (έργων τέχνης κ.λ.π.).
Εξειδίκευση της δαπάνης για την τελετή με τίτλο «Απονομή του βραβείου Ηθικής Τάξεως» εις βάρος του Κ.Α. 00-6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλοι «Μουσικά ταξίδια».
Εξειδίκευση πίστωσης για τα ασφάλιστρα της «Β.Δ.Β.» σε βάρος του Κ.Α.: 15-6251.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων».
Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης - Παρακολούθησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανής στην Αθήνα.
Έγκριση μετάβασης του Εντεταλμένου Συμβούλου Garancini Gian Andrea Paolo στη Σουηδία.
Εξειδίκευση ποσού για την δαπάνη της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Αλικαρνασσού.
Εξειδίκευση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 00-6451.001 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, ηλεκτρονικά μέσα κ.λ.π.».
Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου έτους 2019.
Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Διακανονισμός οφειλών δημοτών .
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή γηπέδου 5x5 στον Προφήτη Ηλία».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων».
Εξειδίκευση δαπανών για τον Κ.Α. 70-6474.005 με τίτλο «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public buiLdings – IMPULSE», στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, «INTERREG – MED 2014 – 2020».
Εξειδίκευση ποσού 24.800,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.064 για την «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Δήμου Ηρακλείου».
Εξειδίκευση ποσού 24.180,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.055 για την «Προμήθεια στεγάστρων για τις στάσεις λεωφορείων».
Έγκριση οριστικής παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας για τις εργασίες ελέγχου και επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολείων του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» που έγιναν από την ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ.
Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου για την κατασκευή δικτύου ομβρίων στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου - 2017».
Παράταση λειτουργείας των επιτροπών που αφορούν ην σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου του Δήμου Ηρακλείου με την ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αριθμό πρωτοκόλλου 21.868/12-03-2018 που αφορά την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο « Συντήρηση Κλιματιστικών Δημοτικών Κτιρίων».
Παραχώρηση χρήσης οδών για την διεξαγωγή του 32ου Κορακοβούνιου Δρόμου.
Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή 6ου Αγώνα «Στα μονοπάτια της Κνωσσού και του Γιούχτα».
Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή 3ου Αγώνα HERAKLION COSMORUN 2019.
Χορήγηση άδειας για τοποθέτηση ικριωμάτων λόγω οικοδομικών εργασιών άδειας μικρής κλίμακας.
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Έβανς για εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας ενός τμήματος της οδού 1821, τμήματος της οδού Δικαιοσύνης και ενός τμήματος της οδού Έβανς, λόγω των ε για εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.
Αποδοχή όρων δανείου για την χρηματοδότη του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός πόλεως».
Ανάκληση της με αρ. 727/5-9-2018 απόφασης Δ.Σ με θέμα «Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» Δήμου Ηρακλείου. Λήψη νέας απόφασης με θέμα «Έγκριση προσαρμογών-τροποποιήσεων της μελέτης εφαρμογής του έργου: «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» Δήμου Ηρακλείου.
Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ. 1214 επί της οδού 62 Μαρτύρων» Δήμου Ηρακλείου.
Αποδοχή Υλοποίησης Προγράμματος και έγκριση Ομάδας Έργου για το έργο με τίτλο “Eight Cities together for Building Our Europe”-8C2C4EU, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens 2014 – 2020.
Λειτουργία νέου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων χωρίς σταθμούς και οριοθέτηση έξι (6) θέσεων εξυπηρέτησης του.
Έγκριση καταστάσεων δικαιούχων Μ.Α.Π. της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τα έτη 2013 και 2017.
Πρόσληψη 100 Εργατών Καθαριότητας και 10 οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για κάλυψη εποχιακών αναγκών της Ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσίας Καθαριότητας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1994.
Επαναπροκήρυξη θέσεων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ» Δήμου Ηρακλείου.
Προγραμματισμός Πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019.
Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019.
Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας για την ανάπτυξη των νέων καινοτόμων τεχνολογιών και ενσωμάτωση τους στο οικοσύστημα Έξυπνης πόλης του Δήμου Ηρακλείου.
Ορισμός Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών ιατρού και τεχνικού ασφαλείας.
Έγκριση υποβολής ερευνητικής πρότασης του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο TALON daTa mArket herakLiON στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης Urban Innovative Avtions (UIA).
Έγκριση Πρωτοκόλλων Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για δράσεις του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο « Υποστήριξη στη διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού».
Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στο Λουτράκι του Δήμου Αλμωπίας. Εξειδίκευση δαπάνης.
Εισήγηση για την δυνατότητα ή μη εκ νέου επιβολής δέσμευσης ακινήτου που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου, στο τετράγωνο επί των οδών Ιτάνου και Φιλλελήνων κατ’ εφαρμογή της 512/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (απόφαση 4/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Α) Έγκριση και παραλαβή του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη επέκταση της πολεοδομικής ενότητας «Αμφιθέας» και Β) Γνωμοδότηση επί των υποβληθέντων ενστάσεων κατά της πρότασης της Πολεοδομικής Μελέτης (Β1 Στάδιο) 2017-2018, της Π.Ε. «Αμφιθέας» (απόφαση 5/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Τοποθέτηση «Τμηματικής Στήλης για τους Πεσόντες Πυροσβέστες» στην Λεωφ. Γεωργιάδη, σε θέση της τάφρου των Ενετικών Τειχών (απόφαση 6/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισήγηση για γνωμοδότηση πρότασης οριοθέτησης –διευθέτησης τμήματος υδατορέματος στη θέση «Κατρή» Δ.Ε. Γοργολαϊνη Τ.Κ. Πετροκέφαλου του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 7/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εξέταση αιτήματος υπογειοποίησης γραμμών υψηλής τάσης ΔΕΗ στις Πολεοδομικές ενότητες «Κάτω Κατσαμπάς –Μετόχι Παπά Τίτου –Παγκρήτιο» και Αγία Ειρήνη –Κορακοβούνη –Μαραθίτης» (απόφαση 8/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
103. Διόρθωση της υπ. αρ. 860/2017 ΑΔΣ.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook