Σε διαγωνισμό για την παραχώρηση και αξιοποίηση πρώην στρατοπέδου στην Βόρεια Ελλάδας προχωρά η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία προκήρυξε έναν ακόμα διαγωνισμό που αφορά στην εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου «Φιλίππου Β΄» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, συνολικού εμβαδού 24.765,33 τ.μ. ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, αντικειμενικής αξίας 314.571,46 ευρώ. Ως τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού έχει ορισθεί το ποσό των 21.000 ευρώ ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα

Ο διαγωνισμός θα είναι δημόσιος ηλεκτρονικός πλειοδοτικός και θα διενεργηθεί σε μία φάση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων το πρωην στρατόπεδο μπορεί να αξιοποιηθεί για βιομηχανική και εμπορική χρήση ενώ το ακίνητο βρίσκεται σε πεδιάδα με εξαιρετικά εύφορη γη. Το ακίνητο απέχει 71 χιλιόμετρα από τον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», 1,4 χλμ από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και 33 χλμ από την πλησιέστερη ακτή.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού έχει ορισθεί η 15η Μαρτίου με ώρα έναρξης στις 10:00 και ώρα λήξης στις 12:00. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο με ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόμενου αρχικού ανταλλάγματος, δηλαδή 10.500 ευρώ. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη.

Σύμφωνα με την διαδικασία πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να επαυξήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής, ώστε να ανέλθει σε ποσό ίσο με 12 μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της οποίας, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 6 μήνες από το συνολικό χρόνο της μίσθωσης.

Στην περίπτωση που συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη η παράταση της μίσθωσης για επιπλέον 25 έτη, οφείλει ο μισθωτής να αντικαταστήσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με νέα, η οποία να αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με 12 μηνιαία μισθώματα με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη κατά 6 μήνες από το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων των αστικών ή αγροτικών συνεταιρισμών και των αστικών εταιρειών με νομική προσωπικότητα, με κερδοσκοπικό ή μη σκοπό, εφόσον έχουν τηρήσει τις διατάξεις της δημοσιότητας που απαιτούνται από το νόμο, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή από Όργανα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με τη μορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Κάθε νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή και συνδεδεμένων εταιρειών) δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης είτε ως μέλος κοινοπραξίας, είτε ως συμπράττον μέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο σχήμα είτε ως μέλος ένωσης φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως μέλος κοινοπραξίας φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος υποψηφίου, είτε ως αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως μέλος ή με τους οποίους το νομικό ή φυσικό πρόσωπο συμπράττει ή στους οποίους το φυσικό πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος περισσότερες της μίας φοράς.

economistas.gr