Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου απόψε στις 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 13 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. 

Αναλυτικότερα: 

Δικαιούχοι Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2015 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Εξειδίκευση πίστωσης για  τον Κ. Α. 00-6823.001.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής παρεχόμενων Υπηρεσιών. (ΕΛΤΑ)
Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
Έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος οδού Ψαρομιλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων».
Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αριθμό πρωτοκόλλου 27.460/28-03-2018 σύμβασης που αφορά την προμήθεια υλικών Αλουμινίου του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο «Συντήρηση κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Εξειδίκευση της δαπάνης «Τουριστική προβολή του Δήμου  σε ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Επικοινωνιακού Σχεδίου Τουριστικής προβολής 2019». 
Έγκριση πρωτοκόλλου  καλής εκτέλεσης των εργασιών του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού συσκευασίας έργων τέχνης».
Προσθήκη μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Β΄ φάση Π.ΣΚ.Η.  
Έγκριση καταβολής προστίμων  μετά από τον τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας έτους 2019 και έγκριση των  επισκευών.
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου με την 7η ΥΠΕ.
Εξειδίκευση πίστωσης για την μετάβαση του  κ. Μικράκη Στυλιανού στην Αθήνα.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook