Την διαμόρφωση πλαισίου, ώστε να ρυθμίζεται η απασχόληση των συνταξιούχων όλων των φορέων (εκτός του τ. ΟΓΑ), ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προτείνει με τροπολογία ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Ο κ. Βαρδάκης, όπως επισημαίνει στην αιτιολογική έκθεση της προταθείσας τροπολογίας, το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και συγκεκριμένα η απασχόληση συνταξιούχων άλλων, πέραν του ΟΓΑ φορέων και του Δημοσίου στον αγροτικό τομέα, δεν δύναται να θεωρηθεί ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του συνταξιούχου, αλλά συμπλήρωση του εισοδήματός του. Επιπλέον, κατ αυτόν τον τρόπο οι συνταξιούχοι θα έχουν ένα επί πλέον κίνητρο να απασχοληθούν και να βοηθήσουν στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, τόσο απαραίτητο για την  ανάπτυξη της χώρα μας.

Ως εκ τούτου, ο κ. Βαρδάκης καλεί τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας να εγκρίνει την πρόταση του για τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 4387/16, ώστε οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, να μην είναι υπόχρεοι σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την αγροτική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.