Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίο της Eurobank Holdins με επιστροφή σε είδος, για να περιέλθουν οι μετοχές του SPV που κατέχει στους μετόχους της με αναλογία 1 μετοχή του SPV για κάθε 12 μετοχές της Holdings που ήδη κατέχουν, προτείνει το ΔΣ της Eurobank στη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 28 Ιουλίου 2020, η οποία καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε είδος της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας («Holdings»), του τελευταίου βήματος του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018, συνοψίζεται κατωτέρω η διαδικασία που προηγήθηκε του σταδίου αυτού καθώς επίσης και η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου:

Τον Ιούνιο του 2019, η Eurobank μέσω των θυγατρικών της εταιριών ειδικού σκοπού «Cairo No. 1 Finance Designated Activity Company», «Cairo No. 2 Finance Designated Activity Company» και «Cairo No. 3 Finance Designated Activity Company», εξέδωσε ομόλογα υψηλής, ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (senior, mezzanine και junior notes αντίστοιχα)  συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου €7,5 δισ., με τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Την 20ή Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάσπασης με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της Eurobank και η μεταφορά του σε νέα εταιρία-πιστωτικό ίδρυμα, η οποία συστήθηκε με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank A.E. («Τράπεζα»). Στην Τράπεζα περιήλθαν μεταξύ άλλων (α) το 100% των senior notes, τα οποία και θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής) και (β) το 5% των mezzanine και των junior notes. Οι υπόλοιποι τίτλοι, ήτοι το 95% των mezzanine και των junior notes παρέμειναν στη Holdings (η διασπώμενη εταιρία).

Τον Ιούνιο του 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση (α) του 80% των μετοχών της «Eurobank Financial Planning Services Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και (β) του 20% των mezzanine notes και του 50,1% των junior notes στη doValue S.p.A.

Tην 24η Ιουνίου 2020, οι ομολογίες που παρέμειναν στη Holdings εισφέρθηκαν, μετά από απόφαση του Δ.Σ., σε θυγατρική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κύπρο με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED (η οποία θα μετονομαστεί σε Cairo Mezz Plc) (“SPV”) και η Holdings έλαβε ως αντάλλαγμα μετοχές που εκδόθηκαν από το SPV έναντι της ως άνω εισφοράς.

Η πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Holdings είναι η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με επιστροφή σε είδος, προκειμένου να περιέλθουν οι μετοχές του SPV στους μετόχους της με αναλογία 1 μετοχή του SPV για κάθε 12 μετοχές της Holdings που ήδη κατέχουν. Υπό την αίρεση της πρότερης λήψης των σχετικών εγκρίσεων, οι εν λόγω μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της συμμετοχής της Holdings στο SPV, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η Holdings ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions A.E. (“Deloitte”) τη διενέργεια της εκ του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, προβλεπόμενης αποτίμησης. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Holdings, η εύλογη αξία των μετοχών του SPV εκτιμάται σε €57.492 χιλ.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών με τη doValue και η έναρξη της διαδικασίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου έχει επίπτωση στα κεφάλαια της Holdings περίπου -340[1] μονάδων βάσης. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2ου τριμήνου θα περιγράφεται αναλυτικά η λογιστικοποίηση: α) της ζημιάς από την επαναταξινόμηση των δανείων της τιτλοποίησης του Cairo ως διακρατούμενα προς πώληση και β) του κέρδους από την πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της FPS. Η επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την περιέλευση των μετοχών του SPV στους μετόχους της Holdings, δηλαδή η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα απεικονισθεί κατά την ολοκλήρωσή της το 3ο τρίμηνο του 2020.

[1] Pro-forma για το 1ο τρίμηνο 2020″. 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook