Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσυγχρονισμού και συντήρησης στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα η ανακατασκευή, η οποία έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ, περιλαμβάνει αποξήλωση και απομάκρυνση του συνόλου των παλαιών λαμαρινών των στεγάστρων σε όλες τις θέσεις εκφόρτωσης και τοποθέτηση πάνελ πλαγιοκάλυψης και οροφής στην υπάρχουσα σιδηροκατασκευή , ενώ πραγματοποιήθηκε και επισκευή λαμαρινών σε όλες τις χοάνες. Παράλληλα σε κάθε θέση
εκφόρτωσης, περιμετρικά της χοάνης στο ύψος της απόληξης, τοποθετήθηκε εύκαμπτο ελαστικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά απορριμμάτων κατά την εκφόρτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Mε τις εργασίες εξασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους στον ΣΜΑ, αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες καθαριότητας για τον περιβάλλοντα χώρο όπου βρίσκεται ο σταθμός μεταφόρτωσης του Ηρακλείου.
 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι εγκαταστάσεις όπου λαμβάνει χώρα η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων από το
μέσο συλλογής σε άλλο μέσο μεταφοράς με ταυτόχρονη μείωση του όγκου τους.

Τα δημοτικά απόβλητα μεταφέρονται με τα οχήματα συλλογής- μεταφοράς, μεταφορτώνονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε κινητούς σταθμούς, οι οποίοι αποτελούνται από συρμούς ρυμουλκού- ρυμουλκούμενου.

Τα συμπιεσμένα στερεά απόβλητα μεταφέρονται από τους ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ, όπου και διατίθενται για υγειονομική ταφή.