Σήμερα στις 15:00 με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στις 2  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3- 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2/12/2020 

(Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου {Πρόεδρος}

2. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» {Αλόγλου} 

3. Τροποποίηση της 237/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “περί διεύρυνσης ωραρίου λειτουργίας, καθώς και απασχόλησης κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Ληξιαρχείου του Δήμου Χανίων” (ΦΕΚ 1543/Β/2016) {Δήμαρχος} 

4. Τροποποίηση της 699/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) {Δήμαρχος} 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου} 

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 –  αποδοχή επιχορήγησης {Αλόγλου} 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 –  αποδοχή επιχορήγησης {Αλόγλου} 

8. Έγκριση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου με 60 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (που συστεγάζεται με Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (Πρόχειρου Γεύματος) στην οδό ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΔΩΝ αρ. 11-15, της Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΙΡΙΚΟΣ – Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε” {Νικηφοράκης} 

9. Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία “ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΦΙΞ ΙΚΕ”, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)”, που βρίσκεται στην ΠΛΑΤΕΙΑ 1821 αρ. 8  

(ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ), στην Παλιά Πόλη, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αριθμ. 566/97  κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Νικηφοράκης } 

10. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων {Γιαννακάκης} 

11. Εξέταση ένστασης των κ.κ. Γεωργίου Κιοσέ και Νικολάου-Παναγιώτη Κιοσέ κατά της υπ’αριθμ. 411/2020 ΑΔΣ Χανίων, που αφορά έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}