Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 3864/2010

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Δημήτριος Μίσκου, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα») και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Κινδύνων, Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και της Τράπεζας καθώς και μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού της Τράπεζας, υπέβαλε την παραίτησή του από τις ανωτέρω θέσεις, με ισχύ από την 28η Ιανουαρίου 2021.

Περαιτέρω, το ΤΧΣ ζήτησε με επιστολή του απευθυνόμενη προς την Εταιρεία και την Τράπεζα, σε αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Μίσκου, να οριστεί, με ισχύ από την 28η Ιανουαρίου 2021, η κα Ευθυμία (Έφη) Δελή ως νέα εκπρόσωπος του ΤΧΣ στα Δ.Σ. της Εταιρείας και της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και την ισχύουσα Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας  μεταξύ της Εταιρείας, της Τράπεζας και του ΤΧΣ (RFA).

Κατόπιν των ανωτέρω, τα Δ.Σ. της Εταιρείας και της Τράπεζας αποφάσισαν στις 28.01.2021 τον ορισμό της κας Δελή ως μη εκτελεστικού μέλους των Δ.Σ. τους αντίστοιχα, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους σε αυτά.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εκάστης εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, η δε σύνθεσή του, πέραν της ανωτέρω αντικατάστασης, παρέμεινε αμετάβλητη και έχει ως εξής:

 • Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Φωκίων X. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Αλίκη Γρηγοριάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Rajeev Kakar, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Bradley Paul Martin, μη εκτελεστικό μέλος
 • Jawaid A. Mirza, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Cinzia Basile, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ευθυμία Δελή, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, μη εκτελεστικό μέλος

Περαιτέρω, τα Δ.Σ. της Εταιρείας και της Τράπεζας  αποφάσισαν επίσης στις 28.01.2021, σύμφωνα με την RFA, τον ορισμό της νέας εκπροσώπου του ΤΧΣ κας Δελή ως μέλους στις Επιτροπές Ελέγχου, Κινδύνων, Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και της Τράπεζας καθώς και ως μέλους της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του πρώην εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Δημητρίου Μίσκου με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους στις εν λόγω Επιτροπές αντίστοιχα.

Eιδικά όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.) εκάστης εταιρείας, κατόπιν του ορισμού ως μέλους αυτής της κας Δελή (νέας εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ.), η εν λόγω Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ., η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα, και συγκροτήθηκε ως σώμα στις 29.01.2021 ως ακολούθως: 1. Jawaid Mirza (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος Ε.Ε., 2. Bradley Paul Martin (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Αντιπρόεδρος Ε.Ε., 3. Rajeev Kakar (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος Ε.Ε., 4. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος Ε.Ε., και 5. Ευθυμία Δελή (Εκπρόσωπος ΤΧΣ – μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), μέλος Ε.Ε.. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002, η δε θητεία της λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

Η κα Δελή έχει εκτεταμένη εμπειρία άνω των 25 ετών, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας στον τραπεζικό τομέα, έχοντας διατελέσει ως ανώτερο και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εγνατία Τράπεζα, στην (Marfin) Εγνατία Τράπεζα, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στην Τ-Bank (πρώην Ασπίς Τράπεζα) και την Τράπεζα Eurobank Ergasias. Η κα Δελή έχει επίσης εμπειρία συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων, έχοντας διατελέσει μέλος Δ.Σ. στην Tράπεζα Αττικής και την T-Bank. Η κα Δελή είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και MSc in Analysis, Design and Management Information Systems (MIS) από το London School of Economics and Political Science (LSE), UK.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και της Τράπεζας θα ανακοινωθεί στις αμέσως επόμενες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τους αντίστοιχα, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook