Ολοκλήρωση συνδυασμένης προσφοράς και καθορισμός τελικής τιμής διάθεσης

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (“Πειραιώς Holdings”) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε (i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και (ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 – €1,15 ανά Νέα Μετοχή, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 7η Μαΐου 2021. Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες

ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεότερη ανακοίνωση.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, τόνισε:  «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτών που συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάση ώστε να στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία.»

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood & Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο, ούτε προσφορά ούτε πρόσκληση για πώληση ή έκδοση, ή πρόσκληση για προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή σε, οποιεσδήποτε κινητές αξίες της Πειραιώς, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, προς κάποιον ή στην οποία δικαιοδοσία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά είναι παράνομη.

Ούτε αυτή η ανακοίνωση, ούτε οτιδήποτε  που περιέχεται σε αυτή θα πρέπει να στοιχειοθετήσει τη βάση ή να χρησιμοποιηθεί ως βάση σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά ή δέσμευση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι επενδυτές οφείλουν να μην εγγραφούν ή να αγοράσουν οποιεσδήποτε μετοχές αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση παρά μόνο βασιζόμενοι στις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο προσφοράς, το οποίο που αφορά αποκλειστικά στη Διεθνή Προσφορά (το "Έγγραφο Προσφοράς") (Offering Memorandum) ή στο ενημερωτικό δελτίο (το "Ενημερωτικό Δελτίο") (Prospectus) που αφορά αποκλειστικά στη Δημόσια Προσφορά, τα οποίο έχουν δημοσιευθεί από την Πειραιώς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται για ιστορικούς σκοπούς και μόνο και δεν προβάλλονται ως πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να βασιστεί και για κανένα λόγο στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ανακοίνωση ή στην ακρίβεια ή στην ορθότητα ή στην πληρότητά τους. Κάθε ένας από τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, τους συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς (Joint Bookrunners) και τους συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς (Co-Managers) (όπως ορίζονται στο Έγγραφο Προσφοράς) (από κοινού, οι "Διαχειριστές") δρα αποκλειστικά για την Πειραιώς και κανένα άλλο πρόσωπο σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, και δεν θα θεωρήσει ως τους αντίστοιχους πελάτες του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε είναι παραλήπτης του παρόντος εγγράφου είτε όχι) σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά και δεν θα φέρει ευθύνη έναντι κανενός άλλου πέραν της Πειραιώς για την παροχή προστασίας, την οποία παρέχει στους αντίστοιχους πελάτες του, ούτε συμβουλευτικής υπηρεσίας σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά ή οποιαδήποτε συναλλαγή ή υπόθεση ή υπόθεση αναφερόμενη στην παρούσα ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην παρούσα ανακοίνωση είναι ενδεικτικό και, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι επενδυτές θα πρέπει να απόσχουν από συναλλαγές ή πράξεις επί παραγώγων, που συνεπάγονται παράδοση Νέων Μετοχών στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ"), εκτός της Ελλάδος, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κατευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα κράτη μέλη του ΕΟΧ που είναι "ειδικοί επενδυτές" κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε του Κανονισμού (ΕΕ)

2017/1129 (όπως τροποποιήθηκε) ("Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου") ("Ειδικοί Επενδυτές"). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση και η Διεθνής Προσφορά (όπως ορίζεται στο Έγγραφο Προσφοράς) ανακοινώνεται και απευθύνεται μόνο προς Ειδικούς Επενδυτές, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, που αποτελεί μέρος της βρετανικής νομοθεσίας δυνάμει της Πράξης της ΕΕ του 2018 για την Αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, οι οποίοι είναι: (1) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις και που εμπίπτουν στον ορισμό των "επαγγελματιών επενδυτών" στον Κανόνα 2005 στο άρθρο 19(5) του νόμου 2000 περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (Χρηματοοικονομική Προώθηση) (η "Απόφαση") ή (2) οντότητες υψηλής καθαρής θέσης που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 περιπτώσεις α έως δ του Κανόνα 2005 ή (3) είναι άλλα πρόσωπα στα οποία  διαφορετικά θα μπορούσε να κοινοποιηθεί νόμιμα (όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέρονται υπό (1) και (2) μαζί, "Σχετικά Πρόσωπα"). Πρόσωπα (α) στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα και (β) σε κράτη μέλη που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές δεν θα πρέπει να δράσουν με βάση ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση. Οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα  με την οποία έχει σχέση η παρούσα ανακοίνωση (α) στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμη και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δράσης μόνο από Σχετικά Πρόσωπα και (β) σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ είναι διαθέσιμη και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δράσης από Ειδικούς Επενδυτές.

Στην Ελλάδα, οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές, όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή την Νότια Αμερική. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία ή στην Νότια Αφρική. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν έχουν καταχωριστεί ούτε πρόκειται να καταχωριστούν σε οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας βάσει του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Νόμου του 1933 περί Κινητών Αξιών (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών"). Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά μόνο δυνάμει κάποιας ισχύουσες και εφαρμοστέας εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και σύμφωνα με τους ισχύοντες και εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Καμία δημόσια προσφορά των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οποιαδήποτε εγγραφή ή αγορά Νέων Μετοχών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Έγγραφο Προσφοράς και/ή στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση είναι επιδεκτικές αλλαγής. Πριν από την εγγραφή ή την αγορά Νέων Μετοχών, πρόσωπα που βλέπουν αυτήν την ανακοίνωση πρέπει να εξασφαλίσουν ότι  κατανοούν πλήρως και αποδέχονται τους κινδύνους που απαριθμούνται στο Έγγραφο Προσφοράς και/ή στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επενδυτές δεν θα πρέπει να βασιστούν για οποιονδήποτε λόγο στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ανακοίνωση ή την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ή συνιστά μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για πώληση ή έκδοση, ή οποιαδήποτε πρόσκληση για προσφορά προς απόκτηση, είτε μέσω εγγραφής είτε μέσω αγοράς, οποιωνδήποτε Νέων Μετοχών ή οποιονδήποτε άλλων κινητών αξιών, ούτε θα πρέπει η ίδια η ανακοίνωση (ή μέρος αυτής), ή το γεγονός της διανομής της, να στοιχειοθετήσει τη βάση, ή να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια ή να δράσει ως παρακίνηση να συναφθεί σύμβαση ή δέσμευση σε κάθε περίπτωση.

Οι δυνητικοί επενδυτές δεν πρέπει να βασίσουν την χρηματοοικονομική τους απόφαση σε αυτή την ανακοίνωση. Η απόκτηση των επενδύσεων στις οποίες αναφέρεται αυτή η ανακοίνωση πιθανόν να εκθέσει τον επενδυτή σε σημαντικό κίνδυνο απώλειας του συνόλου του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Τα πρόσωπα που σκέπτονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν αδειοδοτημένο πρόσωπο που ειδικεύεται στις συμβουλές επί τέτοιων επενδύσεων. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί σύσταση που αφορά σε πιθανή προσφορά. Η αξία των Νέων Μετοχών μπορεί να μειωθεί όπως επίσης και να αυξηθεί. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματία σύμβουλο όσον αφορά την καταλληλόλητα μια πιθανής προσφοράς προς το πρόσωπο που αυτή αφορά.

Οτιδήποτε περιέχεται στην παρούσα δεν αποτελεί ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως: (i) επενδυτική, φορολογική, χρηματοοικονομική, λογιστική ή νομική συμβουλή, (ii) δήλωση ότι οποιαδήποτε επένδυση ή στρατηγική είναι κατάλληλη ή συμβατή με τις εξατομικευμένες περιστάσεις οποιουδήποτε επενδυτή ή (iii) προσωπική σύσταση σε επενδυτές.

Κανένας εκ των Διαχειριστών ούτε κάποια από τις σχετικές με αυτούς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή/και κάποιο πρόσωπο εξ αυτών ή εκ των συνδεδεμένων τους επιχειρήσεων που εκπληρώνει καθήκοντα μέλους διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπου, υπαλλήλου, συμβούλου ή/και αντιπροσώπου δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιουδήποτε λόγου ή παρέχει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, όσον αφορά την αλήθεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης (ή το κατά πόσο κάποια πληροφορία έχει παραλειφθεί από την ανακοίνωση) ή/και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την Πειραιώς ή/και τον Όμιλό της (όπως ορίζεται στο Έγγραφο Προσφοράς και το Ενημερωτικό Δελτίο) και τις σχετιζόμενες εταιρίες, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες αυτές είναι γραπτές, προφορικές ή σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή και ανεξαρτήτως του τρόπου που μεταδόθηκαν ή κατέστησαν διαθέσιμες, ή για οποιαδήποτε ζημία με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή προέκυψε από κάθε χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή των περιεχομένων της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που σχετίζεται με αυτά.

MiFID II διακυβέρνηση προϊόντων. Αποκλειστικά για τους σκοπούς των απαιτήσεων περί διακυβέρνησης προϊόντων που περιέχονται εντός: (α) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, η «MiFID II»), (β) των άρθρων 9 και 10 της Κατ' Εξουσιοδότηση Οδηγίας της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/593 για την συμπλήρωση της MiFID II και (γ) των εθνικών εκτελεστικών μέτρων (από κοινού, οι «Απαιτήσεις Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II») και με αποποίηση κάθε τυχόν ευθύνης, ανεξαρτήτως αν αυτή πηγάζει από αδικοπραξία, σύμβαση ή αλλού, την οποία κάθε «κατασκευαστής» (για τους σκοπούς των Απαιτήσεων Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II) πιθανά θα υπείχε σε διαφορετική περίπτωση σε σχέση με αυτές, οι κινητές αξίες έχουν υποβληθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντων από την οποία αποφασίστηκε ότι οι κινητές αξίες είναι: (i) συμβατές με μια τελική αγορά στόχο αποτελούμενη από (α) ιδιώτες επενδυτές, (β) επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και (γ) επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, έκαστος όπως ορίζεται στην MiFID II και (ii) επιλέξιμες για διανομή μέσω όλων των καναλιών διανομής που

επιτρέπονται από την MiFID II (η «Αξιολόγηση της Αγοράς Στόχου»). Η Αξιολόγηση της Αγοράς Στόχου τελεί υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων τυχόν συμβατικών, νομικών ή ρυθμιστικών περιορισμών επί των πωλήσεων σε σχέση με την προσφορά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, με την επιφύλαξη της Αξιολόγησης της Αγοράς Στόχου, οι Διαχειριστές θα προσεγγίζουν μόνον επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων.

Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η παραπάνω Αξιολόγηση της Αγοράς Στόχου δεν αποτελεί: (i) αξιολόγηση της καταλληλόλητας ή της συμβατότητας για τους σκοπούς της MiFID II ή άλλως, είτε (ii) σύσταση προς κάποιον επενδυτή ή ομάδα επενδυτών να επενδύσουν, ή να αγοράσουν, ή να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη πράξη σε σχέση με τις κινητές αξίες. Κάθε διανομέας είναι υπεύθυνος να πραγματοποιήσει την δική του αξιολόγηση της αγοράς στόχου σε σχέση με τις κινητές αξίες καθώς και να αποφασίσει τα κατάλληλα κανάλια διανομής.

Ηνωμένο Βασίλειο MiFIR διακυβέρνηση προϊόντων. Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης προϊόντος του κάθε κατασκευαστή, η αξιολόγηση της αγοράς στόχου σε σχέση με τις κινητές αξίες οδήγησε στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά στόχος για τις κινητές αξίες είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο Εγχειρίδιο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) περί Κανόνων Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (Conduct of Business Sourcebook (COBS)) καθώς και ιδιώτες επενδυτές και επαγγελματίες επενδυτές, έκαστος όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014, ως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου δυνάμει της Πράξης (Αποχώρησης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2018 και (ii) όλα τα κανάλια για την διανομή των κινητών αξιών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλα. Κάθε πρόσωπο που μετέπειτα προσφέρει, πωλεί ή συστήνει τις κινητές αξίες (ο «διανομέας») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αξιολόγηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή. Ωστόσο, διανομέας που υπόκειται στο Εγχειρίδιο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) περί Παρέμβασης σε Προϊόντα και Διακυβέρνησης Προϊόντων (FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook) είναι υπεύθυνος να πραγματοποιήσει την δική του αξιολόγηση της αγοράς στόχου σε σχέση με τις κινητές αξίες (είτε υιοθετώντας είτε παραλλάσσοντας την αξιολόγηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή) και να προσδιορίσει τα κατάλληλα κανάλια διανομής.

Δηλώσεις για Μελλοντικά Γεγονότα - Σημαντική Σημείωση

Το έγγραφο αυτό περιέχει δηλώσεις για μελλοντικά γεγονότα οι οποίες περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου, την χρηματοοικονομική κατάσταση, την κερδοφορία, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα δεδομένα της αγοράς όπως επίσης και άλλες δηλώσεις που δεν είναι ιστορικά γεγονότα. Λέξεις όπως «πιστεύουμε», «προσδοκούμε», «σχεδιάζουμε», «αναμένουμε», «στοχεύουμε», «εκτιμούμε», «προσβλέπουμε», «προβλέπουμε», «κατευθυντήρια γραμμή», «θα έπρεπε», «σκοπεύουμε», «συνεχίζουμε», «θα μπορούσε», «καθοδήγηση», «πιθανόν», «δυνητικός», «θα», όπως επίσης και συναφείς εκφράσεις και η αρνητική διατύπωση τέτοιων εκφράσεων έχουν σκοπό να ταυτοποιούν τις δηλώσεις για μελλοντικά γεγονότα χωρίς ωστόσο να αποτελούν τα μόνα μέσα για την ταυτοποίηση των δηλώσεων αυτών. Εκ της φύσεώς τους, οι δηλώσεις για μελλοντικά γεγονότα υπόκεινται σε πολυάριθμους παράγοντες, κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια η πραγματική έκβαση και τα αποτελέσματα να διαφοροποιούνται ουσιωδώς από εκείνα που προβλέπονται. Επισημαίνεται στους αναγνώστες να μην βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικά γεγονότα. Με την εξαίρεση οποιασδήποτε υποχρέωσης σε διαρκή βάση για την γνωστοποίηση ουσιωδών πληροφοριών όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Πειραιώς δεν έχει καμία πρόθεση ή υποχρέωση να επικαιροποιεί δημοσίως ή να αναθεωρεί τυχόν δηλώσεις για μελλοντικά γεγονότα αφότου διανείμει το παρόν έγγραφο προκειμένου να αντικατοπτρίσει τυχόν μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ή οτιδήποτε άλλο.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook