Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η πίστωση των Λογαριασμών των επιδοτουμένων από την Παγκρήτια Τράπεζα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 28-11-2011 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15-12-2011.

Οι επιδοτούμενοι που δεν έχουν προβεί ακόμη σε άνοιγμα Λογαριασμών στην Παγκρήτια Τράπεζα θα εισπράξουν το ποσό του επιδόματός τους, από τα Ταμεία των Υποκαταστημάτων της Τράπεζας .

Αν ανοίξουν Λογαριασμό θα πρέπει, στη συνέχεια να τον γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία (φωτοτυπία λογαριασμού ).

Αυτό ισχύει και για τους επιδοτούμενους που έχουν ανοίξει Λογαριασμό και δεν τον έχουν γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία.

Το σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (3.446.619,84 ).