Προκηρύχτηκαν οι διαγωνισμοί για τις μελέτες  σε λιμάνια Σούδας, Αγίας Ρουμέλης και Γαύδου. Επίκεινται προκηρύξεις για λιμάνια Παλαιόχωρας και Χώρας Σφακίων

Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυιλίας, το Λιμενικό Ταμείο νομού Χανίων προχωρά στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε λιμάνια τα οποία αποτελούσαν  αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και Δήμων για πολλά χρόνια.

Ήδη προκηρύχτηκαν οι διαγωνισμοί για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν σε: 

  • Επέκταση βελτίωση του αλιευτικού λιμένα Σούδας και λιμενικού τμήματος μικρών σκαφών  συνολικού προυπολογισμού 240.000 ευρώ.
  • Βελτίωση λιμενικών υποδομών Γαύδου προυπολογισμού 90.000 ευρώ
  • Λιμενικής εγκατάστασης από-επιβίβασης επιβατών στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων προυπολογισμού 200.000 ευρώ.
  • Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη ανάλογων μελετών για τα λιμάνια της Παλαιόχωρας και της Χώρας Σφακίων.

Αναλυτικότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ 

Τα προς μελέτη έργα προβλέπονται από το εγκεκριμένο MASTERPLAN του λιμένα Σούδας , είναι στα τμήματα «Λιμενικό Τμήμα ΣΤ – Μικρών Σκαφών» και «Λιμενικό Τμήμα Ζ – Αλιείας» και είναι τα εξής:

Στο Λιμενικό Τμήμα Μικρών Σκαφών και στη Επισκευαστική Μονάδα Μικρών Σκαφών:

• Παράκτιο κρηπίδωμα μήκους 530 μ. στα -4,00 μ.
• Πέντε πλωτοί προβλήτες συνολικού μήκος 375 μ. στα -4,00 μ.
• Βυθοκορήσεις και επιχώσεις και επιστρώσεις χερσαίων χώρων .
• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Στο Λιμενικό Τμήμα Αλιείας:

• Παράκτιο κρηπίδωμα μήκους 150 μ. στα -4,00 μ.
• Προβλήτας μήκους 100 μ. στα -5,00 μ. σε αντικατάσταση μώλου από φυσικούς ογκολίθους.
• Βυθοκορήσεις, επιχώσεις και διαμορφώσεις χώρων.
• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 193.377,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 11/01/2022 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π. μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ

 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ-ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί τη κατασκευή λιμενικής εγκατάστασης ασφαλούς από-επιβίβασης επιβατών στο δυτικό άκρο του όρμου στη θέση ‘ΜΑΣΧΑΛΗ‘ της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων. 

Τα νέα έργα είναι τα εξής:

  • Προσήνεμος μώλος με εσωτερικό κρηπίδωμα μήκους 130 m στα -5,00m .
  • Παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 85m και ωφέλιμο βάθος -5,00m.Βυθοκορήσεις και επιχώσεις.
  • Οδός προσπελάσεως συνδέουσα την υπάρχουσα οδό προς τον προβλήτα με τον δημιουργούμενο χώρο για επιβάτες και οχήματα. Ράμπα για χρήση των Ε/Γ -Ο/Γ πλοίων .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 161.236,38 € (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17/12/2021 ημέρα Παρασκευή Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π. μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΝΗΣΟΥ ΓΑΥΔΟΥ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη κατασκευή συμπληρωματικών λιμενικών υποδομών για την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων στο Αγκυροβόλιο Νήσου Γαύδου .

Περιλαμβάνει την κατασκευή ενός προβλήτα μήκους 52,00μ. επί πασσάλων, καθώς και μιας ράμπας ανέλκυσης σκαφών πλάτους 13 μ. με παράλληλο κρηπίδωμα μήκους 42,00 μ. για την εξυπηρέτηση τουριστικών και αλιευτικών σκαφών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 71.541,98 € (χωρίς ΦΠΑ). : Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10-01-2022 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π. μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook