Η διαδικασία για τις αποζημιώσεις - Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών

Τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που υπέστησαν ζημίες από θεομηνία σε φυτικά μέσα παραγωγής όπως δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια, με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου του 2021 καθορίζει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη διάταξη για τη χορήγηση της επιχορήγησης σε περίπτωση που οι ζημιές δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις απευθύνονται στον ανταποκριτή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οποίος τους ενημερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών. Αρμόδιοι για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων είναι οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Στην περίπτωση που ασκείται διακριτική ευχέρεια μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής και της αρχικής εκτίμησης των ζημιών, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων που έχει διάθεσή του Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται από εισήγηση Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίμηση εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ύψος προκαταβολής, τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, τα απαιτούμενα στοιχεία και η διαδικασία και τρόπος πληρωμής.

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων και διαβιβάζει καταστάσεις δικαιούχων τα απαραίτητα στοιχεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, οποία προβαίνει εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, προκαταβολής, κοινοποιώντας Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν οριοθέτησης πληγείσας περιοχής και διαπίστωσης έκτασης των ζημιών, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές φυτικά μέσα παραγωγής και τελικής εκτιμώμενης ζημιάς, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η τελική εκτίμηση των ζημιών ανά αγροτική εκμετάλλευση πραγματοποιείται βάσει των αυτοψιών και εκτιμήσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται από εισήγηση Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της, τα απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής

O Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει έλεγχο των στοιχείων και διαβιβάζει καταστάσεις τελικών δικαιούχων με τα απαραίτητα στοιχεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, οποία προβαίνει εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους.

Εφόσον διαπιστωθεί, κατά έλεγχο των στοιχείων από Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση η ο φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση των όρων το ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από στιγμή που τέθηκε διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του βάση το επιτόκιο ανάκτησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: newsbeast.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook