Στις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) θα υποβληθεί αυτοτελώς εφέτος από τα φυσικά πρόσωπα και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Οι δηλώσεις Ε9 μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, ενώ, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η προθεσμία είναι η 30η Ιουνίου.

Αυτό ορίζει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις Ε9 υποβάλλονται ή αποστέλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την παραλαβή τους, καταχωρούνται αυτοτελώς στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Για τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, έως τις 30 Ιουνίου.