Ψηφίστηκε η τροπολογία με την οποία δίδεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού στους πτυχιούχους των Τμημάτων Χρηματοοικονομικής των ΤΕΙ, τμήμα το οποίο υπάγεται και στο ΤΕΙ Κρήτης.

Η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού αναμένεται να οδηγήσει περισσότερους φοιτητές στην επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», που συμπληρώνει τα αρχικά επαγγελματικά δικαιώματα στο σημείο αυτό, οι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα:

* Tου Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως μετά από 2ετή προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου

* Tου Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως μετά από 5ετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου Νόμου, εφόσον οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικής επιστήμης υποχρεούνται να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) και επομένως να εξελιχθούν μέχρι Λογιστές-Φοροτεχνικοί Α΄ τάξεως. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο νόμος αναμένεται σύντομα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.