Αυξήσεις, σε δύο δόσεις, στις εισφορές που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, προβλέπονται στο νοµοσχέδιο για τις αλλαγές στο σύστηµα υγείας που ψηφίστηκε την περασµένη εβδοµάδα.

Οι εισφορές θα αυξηθούν στο 4% των συντάξιµων αποδοχών, από 2,55% που είναι σήµερα.

Ειδικότερα, η εισφορά ύψους 2,55% των συνταξιούχων του Δηµοσίου αυξάνεται από 1/1/2012 κατά 0,70% και από 1/1/2013 κατά 0,75% και διαµορφώνεται σε 4%.

Από το 2012, για όλα τα Ταµεία, η εισφορά του ασφαλισµένου για την κάλυψη παροχών πρωτοβάθµιας φροντίδας θα είναι 4%.

Επίσης, προβλέπεται ετήσια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ, που αντιστοιχεί στη συµµετοχή του Δηµοσίου στην τριµερή χρηµατοδότηση νέων ασφαλισµένων για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και την κρατική συµµετοχή για τον ΟΓΑ.

Στο νόμο προβλέπoνται συγκεκριµένοι πόροι για τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσίας Υγείας:

1) Η ετήσια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αφορά τη συµµετοχή του Δηµοσίου στην τριµερή χρηµατοδότηση νέων ασφαλισµένων για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και την κρατική συµµετοχή για τον ΟΓΑ.

2) Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισµένου-εργοδότη. Οι πόροι του ΟΠΑΔ που προέρχονται από τις εισφορές εργαζοµένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του εργοδότη σε ποσοστό 5,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δικαιούχων του.

3) Η προβλεπόµενη εισφορά των συνταξιούχων, που θα ανέρχεται στο 4%. Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του Δηµοσίου αυξάνεται από 1/1/2012 κατά 0,70% και από 1/1/2013 κατά 0,75% και διαµορφώνεται τελικά σε 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισµών που η συγκεκριµένη εισφορά είναι µικρότερη από το 4%, αυτή από 1/1/2012 θα διαµορφωθεί επίσης στο 4%.

4) Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ όπως έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα, αναπροσαρµόζονται από 1/1/2011 κατά 3%. Σχετική υπουργική απόφαση του Γ.Κουτρουµάνη έχει σταλεί για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

in.gr