Με απόφαση του Δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη, συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής, η τήρηση μητρώου καταναλωτών καθώς και η κοινοποίηση των πορισμάτων της, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή τους, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και τα ενδιαφερόμενα μέρη.