Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, προχώρησε στον ορισμό του Δ.Σ. της ΚΥΔΩΝ Α.Ε.

Η θητεία της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. λήγει το αργότερο σε διάστημα τριών  μηνών μετά την αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. είναι τα εξής:

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΔΩΝ Α.Ε.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση Ιδιότητα

1 Πουλιδάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Μαυρεδάκης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος
3 Καραγιαννάκης Εμμανουήλ Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος
4 Δασκαλάκης Μιχαήλ Μέλος Ιδιώτης
5 Χαιρέτη Όλγα Μέλος Ιδιώτης
6 Ντογκάκης Ιωάννης Μέλος Ιδιώτης
7 Σταυρίδη - Δασκαλάκη Ισμήνη Μέλος Ιδιώτης
8 Μαρκατάτου Σοφία Μέλος Ιδιώτης
9 Βιρβιδάκης Σταύρος Μέλος Ιδιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΔΩΝ Α.Ε.
Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση Ιδιότητα
1 Δαμιανάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Καραμπινάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος
3 Κουτράκης Ιωάννης Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος
4 Βαλυράκη Γεωργία Μέλος Ιδιώτης
5 Καλογριδάκης Μιχαήλ Μέλος Ιδιώτης
6 Μπαλαδάκη-Βυζουκάκη Αφροδίτη Μέλος Ιδιώτης
7 Χατζησταύρος Πέτρος Μέλος Ιδιώτης
8 Ορφανίδου Χαρίκλεια Μέλος Ιδιώτης
9 Πατινιωτάκης Ιωάννης Μέλος Ιδιώτης