Το πρόγραμμα αναμπέλωσης θα εφαρμοστεί και στην καλλιεργητική περίοδο 2011-2012. Όπως ανακοινώθηκε απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Χανίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις απο την 1η Μαρτίου έως και την 15η Μαίου 2011.

Αναλυτικότερα στην σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης αναφέρονται τα εξής :
"Ενημερώνουμε τους Αμπελοκαλλιεργητές ότι το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» (αναμπέλωση), θα εφαρμοσθεί και για την περίοδο 2011 / 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση ένταξης από την (1) Μαρτίου έως και (15 ) Μαίου 2011 στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και οι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό καθώς και δικαιωμάτων αναφύτευσης, για τις δράσεις Φύτευσης και Υποστύλωσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις :

1. Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προη-γούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. 

2. Η έκταση των προς αναδιάρθρωση αμπελοφυτειών να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμ-μα, να είναι νόμιμες και να εμφανίζονται στη βάση δεδομένων του νέου αμπελουργικού Μητρώου.

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο έ-νταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο Αμπελουργικού Μητρώου & Υπεύθυνη Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας

2) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

3) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 16 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και να συ-στήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα / δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις (31) Δεκεμβρίου 2011 καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.

4)Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

5) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΑΤΕ, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

6) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου – παραγωγού.

7) Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης τίτλων κυριότητας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή.
Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια.

8) Για φυτεύσεις με δικαίωμα από το αποθεματικό ή με δικαίωμα αναφύτευσης εκτός των ανωτέρω και:
I. Την έγκριση του αντίστοιχου δικαίωματος.
II. Αποδεικτικά νομής και κατοχής της έκτασης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η νέα αμπελοφυτεία ( συμβόλαια ή μισθωτήρια)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων καθώς και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και Παλαιοχώρας.