Σε εφαρμογή τίθεται από το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από την Δευτέρα  το πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε νωπά οπωροκηπευτικά.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος θα γίνουν δειγματοληψίες σε διάφορα γεωργικά προϊόντα.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να γίνεται ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών η οποία συνίσταται:

α) Στην χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών για κάθε καλλιέργεια.

β) Στην εφαρμογή όλων όσων αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών.

γ) Στην τήρηση των χρονικών ορίων από την τελευταία εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή.

δ) Στην τήρηση αρχείου από τους επαγγελματίες χρήστες, όπου αναγράφονται όλες οι επεμβάσεις που γίνονται σε κάθε καλλιέργεια. Το συγκεκριμένο αρχείο πρέπει να φυλάσσεται από τον παραγωγό για μια τριετία και να είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε περίπτωση που ζητείται.

Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο στα επίσημα εργαστήρια του κράτους διαπι-στωθούν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών, πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, επιβάλλο-νται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.