Τη διανομή μερίσματος 0,67 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2011 ενέκρινε, την Τρίτη, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου θα είναι 0,5025 ευρώ/μετοχή.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) στις 4 Μαΐου 2012.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 2α Μαΐου 2012. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 10η Μαΐου 2012, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος ’υλων Τίτλων, ως εξής:

α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος.

Η Τράπεζα θα πιστώσει στις 10 Μαΐου 2012 τους τραπεζικούς λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή με σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχε δηλώσει ο μέτοχος είτε με επιταγή, στις περιπτώσεις που ο επενδυτής:

- δεν έχει εξουσιοδοτήσει το χειριστή του,

- έχει ανακαλέσει, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., την εξουσιοδότηση που είχε παράσχει στο χειριστή του για την είσπραξη του μερίσματος,

- οι μετοχές του τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν το μέρισμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις 21 Μαΐου 2012.