Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Ρ. Καπετανάκη 7 (γραφείο Δημάρχου) σήμερα Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Yποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων από 1/1/2012 έως 31/5/2012

2. Εκδίκαση ένστασης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «K.T.S ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο « K.T.S» σχετικά με την εκτέλεση του έργου ΄΄Αντικατάσταση στοιχείων Αμιάντου από Γυμνάσιο – Λύκειο Νεάπολης΄΄

3. Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου.