Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνική Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι η ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων για μειωμένο εισιτήριο (50% στην υπεραστική συγκοινωνία και 100% στην αστική) αρχίζει από 25-6-2012 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2011 ορίζεται η 31η Ιουλίου 2012.

Για την χορήγηση ή ανανέωση των Δελτίων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Ηρ.Πολυτεχνείου 11) ή στο πλησιέστερο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α) Για ανανέωση δελτίων:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
2. Νέα γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και η διάρκεια ισχύος της, σε περίπτωση που έχει λήξει η διάρκεια ισχύος της. (Ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που μπορούν να ζητήσουν την απόφαση αναπηρίας τους από το ΚΕΠ της περιοχής τους).
Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται δελτίο χωρίς προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση θα γίνεται μέσω της βεβαίωσης απογραφής από τα ΚΕΠ.
3. Αστυνομική ταυτότητα (Φωτοτυπία).
4. Μία πρόσφατη φωτογραφία, αν η προηγουμένη είναι κατεστραμμένη ή έχει χαθεί η κάρτα.
5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το έτος 2011 ή στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση ,υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει. Εξαιρούνται οι ολικά τυφλοί.(Ισχύει μόνο για την αστική συγκοινωνία).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς Δ/νσης του τόπου διαμονής.
7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας.
8. Σε περίπτωση απώλειας ,η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή ,χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης χωρίς προσκόμιση δικ/κών.Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση για δεύτερη φορά.

Β) Για έκδοση δελτίων

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). (Ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που μπορούν να ζητήσουν την απόφαση αναπηρίας αν δεν την έχουν, από το ΚΕΠ της περιοχής τους ).
3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση θα γίνεται μέσω της βεβαίωσης απογραφής από τα ΚΕΠ.
4. Αστυνομική ταυτότητα. (Φωτοτυπία)
5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Οικονομικής Εφορίας για το έτος 2011 ή στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει.(Ισχύει μόνο για δωρεάν μετακίνηση με την αστική συγκοινωνία).
6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη Νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρείς (3) όμοιες φωτογραφίες του δικαιούχου.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου Διαμονής.
8. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες:

α) Στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ηρώων Πολυτεχνείου 11 στα τηλέφ.2821344226 -227.

β) Στα Κ.Ε.Π. της περιοχής τους.