Την ερχόμενη Πέμπτη, 17 Μαρτίου, αναμένεται να καταλήξουν οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών της Ε.Ε. στο τελικό κείμενο κοινών συμπερασμάτων για την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013, κατά την διάρκεια του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Οι γενικές κατευθύνσεις των υπουργών θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συντάξει τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις της για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, τις οποίες θα παρουσιάσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Τα συμπεράσματα αυτά είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γεωργίας σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ΚΑΠ προς το 2020», κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν οι τρεις κύριοι συμπληρωματικούς στόχοι για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Επιπλέον, οι υπουργοί θα συζητήσουν τρεις αιτήσεις για έγκριση μεταλλαγμένων οργανισμών: του GHB614 βαμβακιού (που παράγεται από την Bayer), τον αραβόσιτο MON 89034 × MON 88017 (που παράγεται από τη Monsanto), καθώς και τον αραβόσιτο της σειράς 1507 (που παράγεται από την Dow και Pioneer).

Στη συνέχεια θα συζητηθεί η απλοποίηση της ΚΑΠ και θα παρουσιαστεί έκθεση για τον γαλακτοκομικό τομέα.
Θα ακολουθήσει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και στη συνέχεια τους 27 θα απασχολήσουν οι υποψηφιότητες για το νέο γενικό γραμματέα του FAO.

Ακολούθως το Συμβούλιο θα συζητήσει ένα έγγραφο εργασίας που εκπόνησε η Προεδρία σχετικά με την προσαρμογή της νομοθεσίας της ΚΑΠ με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης της Λισαβόνας (σχετικά με τις εξουσίες της Επιτροπής να εκδίδει πράξεις εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ ή να τροποποιεί ή να συμπληρώνει μη ουσιώδη στοιχεία αυτών).

Επίσης, θα παρουσιαστεί η τριμηνιαία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και θα συζητηθούν οι υποψηφιότητες για το νέο γενικό γραμματέα του FAO.