Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας (13 εβδομάδων) θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, την ερχόμενη Τρίτη, με στόχο την άντληση ποσού 1,25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) την Τρίτη 16 Οκτωβρίου θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή, συνολικού ποσού 1.250 εκατ. ευρώ, λήξεως 18 Ιανουαρίου 2013.

Ως ημερομηνία διακανονισμού (settlement) έχει οριστεί η Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360 ενώ η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.