Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί άνεργοι νέοι ζήτησαν διευκρινίσεις από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασαν παράπονα σχετικά με την πληροφόρηση που δέχονται από διάφορους φορείς, για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Για την ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων παρατίθεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (http://www.eye-ekt.gr / 11 Απριλίου 2013).

«Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους μέχρι 29 ετών, παρατηρήθηκαν φαινόμενα επιθετικής προσέλκυσης ανέργων, εκ μέρους εν δυνάμει παρόχων κατάρτισης.

Επειδή πάγιος και σταθερός στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι:

• Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κατάρτισης προς τους ανέργους,

• Η ενδυνάμωση του στοιχείου της ατομικής επιλογής του ανέργου, ως προς τον πάροχο κατάρτισης, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα κριτήριά του

• Η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων κατάρτισης και

• Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατάρτισης στο σύνολό του,

κρίνεται επιβεβλημένο και απαραίτητο να διευκρινίσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή όλων των ενδιαφερόμενων στα εξής:

• Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται προσωπικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο άνεργο

• Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο κατά το διάστημα 15/4 έως 20/5

• Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

• Αιτήσεις σε ημερομηνία προγενέστερη των προαναφερόμενων και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρες και δεν εξασφαλίζουν συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ανέργου στο πρόγραμμα.

• Το μητρώο παρόχων κατάρτισης, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα προκύψει κατόπιν της διαδικασίας που αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση και σε κάθε περίπτωση μετά και την 15/4, οπότε και ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς παρόχους.

• Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ ωφελούμενου, επιχείρησης και παρόχου κατάρτισης δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας, αλλά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Κατά συνέπεια, ο ωφελούμενος-άνεργος είναι καταρτιζόμενος και θα δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα.

• Μετά από τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας.

• Επίσημη πληροφόρηση για το πρόγραμμα παρέχεται μόνο από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: www.epanad.gov.gr, www.eye-ekt.gr, www.voucher.gov.gr και την επίσημη τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης του Υπουργείου 800 11 44444.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της πρόσκλησης και την παραπάνω ανακοίνωση – σύσταση το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να διαφυλάξει τους ανέργους από πρακτικές που δεν συνάδουν με την αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της κατάρτισης αλλά και για να υπερασπισθεί το δημόσιο συμφέρον».