Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων αυξήθηκε κατά 2,7% και έφτασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ το 2010. Παράλληλα, τόσο το απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων όσο και οι προμήθειες γνώρισαν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Αντιθέτως, οι πληρωθείσες και οι εκκρεμείς αποζημιώσεις τέλους χρήσης μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επίσης, ο δείκτης ζημιών του κλάδου γνώρισε μεγάλη μείωση από 50,5% το 2009 σε 38,8% το 2010. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας (2001-2010), κατά τη διάρκεια της οποίας, συλλέγονται και μελετώνται τα στατιστικά στοιχεία του κλάδου.

Τέλος, ο δείκτης ζημιών και προμηθειών υπολογίζεται στο 53,9% για την οικονομική χρήση του 2010 (από 64,3% το 2009) και επίσης αποτελεί μία πολύ καλή επίδοση.

Η έρευνα για τη συγκέντρωση των δεδομένων έγινε με ενιαίο ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν πέντε ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το οποίο εισπράττεται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Στην έρευνα (που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας Παναγιώτης Κούνουπας - πρόεδρος- Κατερίνα Ελευθερίου, Δήμητρα Πετρόγιαννη και Γιώργος Σπαντιδάκης) αναφέρεται ότι η παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 2,7% στα 5,1 εκατ. ευρώ το 2010 αλλά όταν αφαιρείται η απάντηση μίας ασφαλιστικής επιχείρησης - μέλους η οποία κατά το παρελθόν δεν συμμετείχε στη σχετική έρευνα, η παραγωγή των υπολοίπων τεσσάρων σταθερά συμμετεχόντων αυξάνει κατά 0,2%.

Κατά το 2010, η αύξηση της παραγωγής διαπιστώνεται στο σκέλος των ασφαλίστρων και όχι στα δικαιώματα συμβολαίου, τα οποία ελαφρώς μειώθηκαν. Ταυτοχρόνως, οι προμήθειες ακολούθησαν ανοδική πορεία, εντονότερη από την αντίστοιχη της παραγωγής. Οι πληρωθείσες και οι εκκρεμείς αποζημιώσεις γνώρισαν μεγάλη μείωση με παράλληλη μείωση του αντίστοιχου πλήθους ζημιών.

Ο δείκτης ζημιών είχε μεγάλη μείωση το 2010 έναντι του 2009 από το 50,5% στο 38,8% και προσέγγισε την τιμή την οποία είχαν επιτύχει οι Λοιποί κλάδοι ασφάλισης κατά ζημιών για το 2009. Παράλληλα το κόστος πρόσκτησης εργασιών (προμήθειες προς ασφάλιστρα) ανέβηκε σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Συνολικά, ο δείκτης ζημιών και προμηθειών μειώθηκε στο επίπεδο των Λοιπών κλάδων κατά ζημιών για το 2009. Τέλος, οι εκκρεμείς ζημιές προς παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά παρέμειναν αναλογικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες για τους Λοιπούς κλάδους.

Ως προς τη διαχείριση των αποζημιώσεων, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μέση πληρωθείσα ζημιά μειώθηκε από τα 879 ευρώ το 2009 στα 850 ευρώ, αλλά η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 1.953 ευρώ στα 1.698 ευρώ το 2010.

Το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυξήθηκε ελαφρώς κατά 2,6% σε 1.363 (από 1.328 το 2009), αλλά το πλήθος των ασφαλισμένων θέσεων εργασίας μειώθηκε στις 23.797 (από 24.729 το 2009).

Το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών, το οποίο αφορά εκτός των άλλων και στον προ-αναληπτικό έλεγχο (πιστοποιητικά καταλληλότητας και άλλα συναφή στοιχεία) μειώθηκε σημαντικά τόσο σε όγκο (μείωση 15,2%) όσο και στη μέση κατά κεφαλή επιβάρυνση (μείωση 11,9%).

Σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν τις αποζημιώσεις σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν για το 2010 και μετά την αντιπαραβολή τους με τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2009, διαπιστώνεται ότι η κατανομή των πληρωθεισών αποζημιώσεων δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά. Άνω του 40% των αποζημιώσεων οφείλονται σε αίτια που έχουν σχέση με την πρόσκαιρη ανικανότητα, περίπου 21% για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και 18% για νοσοκομειακή περίθαλψη. Άλλα αίτια αποζημιώσεων αφορούν σε θανάτους (7,9%), μόνιμη ανικανότητα (0,9%) και παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις (11,4%).

Οι περισσότερες εκκρεμείς αποζημιώσεις αφορούν σε αίτια σχετικά με την πρόσκαιρη ανικανότητα (40,1%) ενώ οι υπόλοιπες είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένες μεταξύ των θανάτων (15,7%), της νοσοκομειακής περίθαλψης (15,9%), της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (14,5%) και των παλιννοστήσεων-αντικαταστάσεων (13,6%).

Πολύ μικρό μέρος αφορά σε γεγονότα σχετικά με μόνιμη ανικανότητα (0,2%). Όταν τα στοιχεία συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του 2009 δεν διαπιστώνονται αξιόλογες μεταβολές. Τέλος, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων των αποζημιώσεων με τη μέθοδο chain-ladder, ο κλάδος διατηρεί υψηλά ποσοστά αποθεματοποίησης.

imerisia.gr από ΑΠΕ