Παράταση δίδεται για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την εγγραφή τους στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, μετά την δημοσίευση της υπ. αριθμ. Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργικής Απόφασης.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων ορίζεται έως τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις υγειονομικές μονάδες της 7ης Υ..ΠΕ Κρήτης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, είτε ταχυδρομικά στη Δ/νση :
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Σμύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71201 ΤΘ 1285

Με την ένδειξη « για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων».

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 2-9-2013.

Επισημαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα, παρά μόνο εάν έχει αλλάξει κάτι ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της Υγειονομικής Περιφέρειας, η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω πρωτότυπα ή επικυρωμένα δικαιολογητικά:

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας
2. Άδεια εργασίας από το ΙΚΑ.
3.Επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ∆Ε της ημεδαπής ή ισότιµο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας,
4. Α.Μ.Κ.Α.
5. Αντίγραφο ποινικού µμητρώου γενικής χρήσης ( ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
6. Οι ενδιαφερόμενοι που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι οµογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς.
Για την πρώτη εφαρμογή της υπ. Αριθμ. Υ4α/οικ.37804/2013 Υπουργικής Απόφασης οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο μητρώο που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια μπορούν να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα συμμετάσχει στις επόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, για την πιστοποίηση ελληνομάθειας επιπέδου Α2, σύμφωνα με το ΠΔ363/29-10-1998 (ΦΕΚ242/Α΄) , οι οποίες θα διενεργηθούν στις 4-10-2013 και θα προσκομίσει το πιστοποιητικό άμεσα μόλις το λάβει.
7.Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραµονής.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους
10.Βεβαίωση του Ι.Κ.Α., από την οποία προκύπτουν τα ένσηµα της/του απασχολούμενης/ου
11. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. µε την ανανέωση για το τρέχον έτος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α. (1199 Β’) «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»
12.Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1. Για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη – µέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώρισή τους από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
2. Οι βεβαιώσεις ( πρώην άδειες εργασίας) των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί έως 9-4-2012 εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, µμπορούν να δηλώσουν τρεις επιλογές κατά σειρά προτίμησης τους.

Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια και η εμπειρία τους, βαθμολογούμενα σύμφωνα µε όσα ορίζονται στην Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια της Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καλούνται επίσης όσοι από τους ενδιαφερόμενους είχαν υποβάλλει αίτηση και δεν είχαν προσκομίσει το πιστοποιητικό της Ελληνομάθειας ( εφόσον αυτό απαιτούνταν) να υποβάλλουν συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα συμμετάσχει στις επόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, για την πιστοποίηση ελληνομάθειας επιπέδου Α2, σύμφωνα με το ΠΔ363/29-10-1998 (ΦΕΚ242/Α΄), οι οποίες θα διενεργηθούν στις 4-10-2013 και θα προσκομίσει το πιστοποιητικό άμεσα μόλις το λάβει.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι όσες από τις αιτήσεις είχαν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες θα γίνουν πλέον δεκτές καθώς και ότι θα επανεξεταστούν και όσες αιτήσεις είχαν απορριφθεί.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

επικοινωνούν στην 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης στο τηλέφωνο 2813404445 ή να επισκεφθούν

την ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης www.hc-crete.gr /Για τον Πολίτη/Νέα Ανακοινώσεις