Νέες διευκρινίσεις έδωσε με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της κινητικότητας και των διατάξεων που ρυθμίζουν τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων, σχετικά με τους υπαλλήλους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο «οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), εφόσον υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου όπου υπηρετούν αποκλειστικά μέχρι τις 4.10.2013. Οι συνέπειες της ένταξής τους στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από τις 23.9.2013».

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, «στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του διοικούμενου, ένεκα της δημοσίευσης και θέσης σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων στις 11-10-2013, η προβλεπόμενη σε αυτές προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013».

Επίσης, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού των Δήμων, «αφού παραλάβουν τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να προβούν στην έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα, οι έννομες συνέπειες των οποίων θα αναδράμουν στην 23η Σεπτεμβρίου 2013».

real.gr από ΑΠΕ-ΜΠΕ