Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις Δημοτικές Εκλογές 2014.

Την επεξεργασία των στατιστικών έκανε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

1. Γενικά Στοιχεία

Την Α’ Κυριακή των δημοτικών εκλογών 2014 εκλέγονται 114 Δήμαρχοι (ποσοστό 35,1%).
Από αυτούς:

 6 είναι γυναίκες (ποσοστό 5,3%),
 67 (πο σο στό 58,8%) είναι επανεκλεγόμενοι δήμαρχοι της περιόδου 2011‐2014
 47 (πο σο στό 41,2%) δεν ήσαν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2011‐2014

Μετά τα αποτελέσματα της Α’ Κυριακής, στο Β’ γύρο θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές σε 211 δήμους. Με βάση τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι αυτών των δήμων στον α’ γύρο:

 Σε 88 δήμους (πο σο στό 41,7%) προηγούνται υποψήφιοι που εξελέγησαν δήμαρχοι το 2010
 Σε 46 δήμους (πο σο στό 21,8%) προηγούνται υποψήφιοι που δεν ήταν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2011‐2014
 Στους υπόλοιπους 77 δήμους (ποσοστό 36,5%) δεν υπάρχει μεταξύ των δύο υποψηφίων δημάρχων υποψήφιος που εξελέγη δήμαρχος το 2010.

Με βάση τα παραπάνω, μετά τις εκλογές της Α’ Κυριακής 124 δήμοι (πο σο στό 38,2%) τουλάχιστον θα έχουν νέο δήμαρχο.

 Σε 21 δήμους (πο σο στό 10%) ο ένας τουλάχιστον από τους δύο υποψήφιους συνδυασμούς έχει επικεφαλής γυναίκα. Σε ένα δήμο (δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού) και οι δύο υποψήφιοι συνδυασμοί του Β ΄ γύρου έχουν επικεφαλής γυναίκες.

2. Εκλεγέντες Α’ Κυριακής, ανά ΠεριφέρειαΣτις εκλογές το υ 2014 οι εκλεγέντες την Α’ Κυριακή είναι περισσότεροι (κατά 10% περίπου), από αυτούς που εξελέγησαν την Α’ Κυριακή των εκλογών του 2010.

Παρατηρούμε ότι στις Περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου το 2014 εξελέγησαν όσοι και το 2010, ενώ στις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας εξελέγησαν λιγότεροι το 2014.

3. Εκλεγέντες Α’ Κυριακής, με βάση το ποσοστό εκλογής τουςΣε 4 δήμους οι υπο ψήφιοι εξελέγησαν, χωρίς ανταγωνισμό (ποσοστό 100%), αφού ήταν οι μοναδικοί υποψήφιοι. Από τους υπόλοιπους, οι 56 (ποσοστό 49%) εξελέγησαν με ποσοστό έως 55%, οι 46 (πο σο στό 40%) με ποσοστό μεταξύ 55% και 70% και οι υπόλοιποι 8 με ποσοστό μεγαλύτερο του 70% (όχι όμως 100%).

4. Εκλεγέντες Α’ γύρου, ανά πληθυσμιακή τάξη δήμωνΣε έναν (1) μόνο από τους δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους θα γίνουν εκλογές τη Β’ Κυριακή, ενώ σε όλους το υς δήμο υς με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων θα γίνουν εκλογές τη Β’ Κυριακή.

5. Εκλεγέντες Α’ Κυριακής, με βάση τον αριθμό των ψήφων


Οι 61 από τους εκλεγέντες την Α’ Κυριακή (πο σοστό 54%) πήραν λιγότερες από 5.000 ψήφους, ο ι 37 (πο σο στό 32%) πήραν από 5.000 έως 10.000 ψήφους, ενώ οι υπόλοιποι 16 (ποσοστό 14%) ψηφίστηκαν από περισσότερους των 10.000 ψηφοφόρων.

6. Εκλεγέντες Α’ Κυριακής, με βάση τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίωνΟι 42 που εξελέγησαν την Α’ Κυριακή (ποσο στό 37%) ήταν υποψήφιοι σε Δήμους με λιγότερα των 5.000 έγκυρα ψηφοδέλτια, οι 58 (πο σοστό 51%) ήταν υποψήφιοι σε Δήμους με περισσότερα των 5.000 αλλά λιγότερα των 20.000 έγκυρα ψηφοδέλτια, ενώ οι υπόλοιποι 14 (ποσοστό 12%) ήταν υποψήφιοι σε Δήμους με περισσότερα των 20.000 έγκυρα ψηφοδέλτια.

7. Εκλεγέντες Α’ γ ύρου και προηγούμενες θητείες τουςΟι 14 από τους εκλεγέντες δημάρχο υς στον Α’ γύρο (ποσο στό 12%) έχο υν ήδη περισσότερες από 3 θητείες (4 και 5), ενώ άλλοι 63 (ποσο στό 55%) έχουν ήδη μία θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση .

Δηλαδή, οι 37 από τους εκλεγέντες την Α’ Κυριακή (ποσο στό 33%) δεν έχουν προηγούμενη θητεία, ως δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, στην Τ.Α.

8. Κατανομή συνδυασμών που προηγούνται γ ια το β’ γ ύρο, με βάση τα ποσοστά α’ γύρουΤο 45,5% των συνδυασμών πο υ προ ηγο ύνται, έχει πο σο στό μεγαλύτερο του 40%, το 38,8% ποσοστό μεταξύ 30% και 40%, ενώ το υπόλοιπο 16,6% έχει ποσοστό έως 30%.

9. Διαφορές συνδυασμών ενόψει του β’ γύρου, με βάση τα ποσοστά του α’ γύρουΣτο 70,6% των Δήμων στους ο πο ίους θα γίνει Β’ γύρος Δημοτικών Εκλογών, η διαφορά των συνδυασμών πο υ θα συμμετέχο υν είναι μικρό τερη το υ 10%.