Στη διαγραφή οφειλών του ΟΓΑ προς το Δημοτικό Γεροκομείο Χανίων, ύψους πανω από 345.000 ευρώ, προχώρησε το δημόσιο εφαρμόζοντας διάταξη η οποία ωστόσο ενδέχεται να είναι νομικά ακατάλληλη για την περίπτωση του Γηροκομείου.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα ανέδειξε με ερώτησή του προς  τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Καρασμάνη και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση  ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του με θέμα «Οφειλές του ΟΓΑ προς το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων», την οποία κατέθεσε σήμερα Τρίτη 9/12 ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων με το αριθμό πρωτοκόλλου 1421/7-11-2014 έγγραφό του προς τον ΟΓΑ υπενθυμίζει οφειλή του οργανισμού προς το Δημοτικό Γηροκομείου Χανίων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 346.312,29 ευρώ.

Ο ΟΓΑ στο με αριθμό πρωτοκόλλου 51376/12-11-2014 απαντητικό έγγραφό του αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: ‘‘...Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπ. 2 της υποπ/φου Γ.2 της παρ/φου Γ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (Ά 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και προστέθηκαν τελευταία εδάφια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 4132/2013 (Ά 59) ορίζεται ότι : «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκτακτης χρηματοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου, διαγράφονται οι απαιτήσεις των ανωτέρω έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που προέρχονται από τις προπεριγραφόμενες υπηρεσίες».

Κατόπιν των ανωτέρω οι απαιτήσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, ως Ν.Π.Δ.Δ. που περιλαμβάνεται στο μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ μέχρι και την 31.12.2011 έχουν διαγραφεί. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.’’

Όμως το νομικό πρόσωπο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων δεν επιχορηγείται από το Δημόσιο και η διάταξη της περιπτώσεως 2 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του νόμου 4093/2012 σαφώς αναφέρεται σε επιχορηγήσεις. Αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: ‘‘2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στο μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δύνανται να επιχορηγούνται κατ’ εξαίρεση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών.’’

Επίσης η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 4132/2013 και συγκεκριμένα το εδάφιο το οποίο επικαλείται το με αριθμό πρωτοκόλλου 51376/12-11-2014 σαφώς αναφέρεται σε χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του νόμου 4132/2013 αναφέρει τα εξής: ‘‘6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάμενες κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την 1.4.2012.»

2. Στην περίπτωση 2 2 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκτακτης χρηματοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου, διαγράφονται οι απαιτήσεις των ανωτέρω έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησης, καθώς και υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που προέρχονται από τις προπεριγραφόμενες υπηρεσίες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου»’’.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα πως ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όπως είναι το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και το οποίο ούτε επιχορηγείται ούτε χρηματοδοτείται από το Δημόσιο εμπίπτει σε διατάξεις που αφορούν επιχορήγηση και χρηματοδότηση, ενώ πρόκειται για πληρωμή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

Καταλήγοντας ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

«Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το παραπάνω θέμα, αφού δεν είναι λογικό με διατάξεις που αφορούν επιχορήγηση και χρηματοδότηση να αντιμετωπίζονται θέματα όπως είναι η παροχή υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο ούτε επιχορηγείται ούτε χρηματοδοτείται από το Δημόσιο;»