Σε απάντηση της από 31-12-2010 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρ. 4 του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) αναφερόμενη στην Ανακοίνωσή της στο Ημερήσιο Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 31-12-2010, ενημερώνει ότι δυνάμει του από 18-5-2009 ιδιωτικού συμφωνητικού που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. η τελευταία συμφώνησε στην πώληση στην Εταιρεία μας του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. έναντι τιμήματος 125.000.000 €, καταβαλλόμενου σε δόσεις έως το τέλος του 2012 (sellers credit).

Από το ανωτέρω τίμημα, το ποσό των 47.500.000 € συμφωνήθηκε ως προκαταβολή και ως αρραβώνας. Το γενικότερο αρνητικό οικονομικό κλίμα και η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη καταβολή από την Εταιρεία του απαιτούμενου ποσού των 25.000.000 € για τη δόση της 30-11-2010, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω συμφωνητικό. Η ΑΝΕΚ, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων της, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ανατρέψει, άλλως να ελαχιστοποιήσει τα δυσμενή για αυτήν αποτελέσματα σχετικά με την ανωτέρω συμφωνία, ως καταγράφηκε στο από 18-5-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Οι ενέργειες που η Εταιρεία θα προβεί θα αποφασισθούν από τα αρμόδια όργανά της και θα ανακοινωθούν στο επενδυτικό κοινό αρμοδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η παρούσα Ανακοίνωση λαμβάνει χώρα κατόπιν της από 31-12-2010 σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.