Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/11/2011.

Τα νέα επιτόκια έχουν ως εξής:

Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 7,06% σε 7,10%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.) από 5,56% σε 5,60%

Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,56% σε 6,60%

Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 11,20% σε 11,24%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,56% σε 15,60%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 15,06% σε 15,10%

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/11/2011.