Στα 2,4 δισ. δολ. (από 1,1 δισ. δολ.) αυξάνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΝΤ στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Διοικητών του Ταμείου το οποίο ήδη από την 15/12/2010 ενέκρινε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων.Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση αφορούν σε μια μεγάλη αναπροσαρμογή των μεριδίων συμμετοχής των μελών του ΔΝΤ, η οποία αντικατοπτρίζει καλύτερα τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και σε αλλαγές στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει περισσότερο αντιπροσωπευτικό.

Ειδικότερα, το Ταμείο ενέκρινε μεταξύ άλλων:

Το διπλασιασμό των μεριδίων συμμετοχής, από 238,4 δισεκατομμύρια δολ. σε 476,8 δισεκατομμύρια δολ. με αντίστοιχη μείωση των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού, διατηρώντας παράλληλα τα σχετικά μερίδια, όταν θα τεθεί σε ισχύ η αύξηση των μεριδίων συμμετοχής και θα έχουν γίνει οι απαιτούμενες πληρωμές.

Μεταβολή πάνω από 6% στα μερίδια των αναδυομένων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Ισόποση μεταβολή (6%) από τα μερίδια των υπερ-εκπροσωπού­μενων μελών, προστατεύοντας παράλληλα τα μερίδια συμμετοχής και τη δύναμη ψήφου των φτωχότερων χωρών.

Προϋπολογισμός
Η δαπάνη από την αύξηση του μεριδίου της ελληνικής συμμετοχής που θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό, θα καλυφθεί με τη χορήγηση άτοκων δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το ελληνικό δημόσιο.