Διεύρυνση των σημείων που πρέπει ελέγχονται κατά τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων επιφέρει τροποποίηση του πλαισίου για την πρόληψη της χρήσης πιστωτικών ιδρυμάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με πράξη του διοικητή της ΤτΕ.

Μεταξύ άλλων, «καμπανάκι» θεωρούνται συναλλαγές πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική τους δήλωση αλλά ακόμη και «πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία και ΜΜΕ)», όπως αναφέρει η πράξη, πως ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή.

Οι τράπεζες για να προσδιορίσουν τον κίνδυνο φοροδιαφυγής των πελατών τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την πηγή εισοδήματος, τον κλάδο επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, τη νομική μορφή και τη χώρα έδρας των εταιρειών, τον αριθμός και ύψος καταθέσεων-αναλήψεων σε μετρητά, πιθανή «σημαντική απόκλιση» από το οικονομικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα, ελεύθεροι επαγγελματίες με πιστώσεις κατά το προηγούμενο έτος εισοδημάτων άνω των 200.000 ευρώ.

Όσον αφορά δε την τυπολογία ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών που παρουσιάζει η πράξη του διοικητή της ΤτΕ, αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Απροθυμία του πελάτη να προσκομίσει εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης παρά τις «επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους του εποπτευόμενου ιδρύματος»

Πληροφορίες «από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, ΜΜΕ)» για εμπλοκή του πελάτη σε δραστηριότητες που μπορεί να συνδέονται με φοροδιαφυγή ή για «δυσανάλογα πολυτελή τρόπο διαβίωσης»

Διενέργεια συναλλαγών ασύμβατων με το ύψος ή τις πηγές δηλωθέντος εισοδήματος

Παρουσίαση εισοδημάτων κατά την αίτηση λήψης δανείου εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη δήλωση

 «Αδικαιολόγητη», βάσει φορολογικής δήλωσης, ικανότητα πληρωμής δόσεων

 Σημαντικού ύψους συναλλαγές πελάτη για τον οποίο η τράπεζα έχει λάβει αίτημα από για παροχή στοιχείων από κρατικές αρχές -το ίδιο ισχύει και για λογαριασμούς μελών της οικογένειας του πελάτη ή στενών συνεργατών του