Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), το οποίο έχει ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕΚ που συγκρότησε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Μέσω Επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στo website http://www.voucher.gov.gr.

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2/7/2012 και θα λήξει την Τρίτη 31/7/2012, από τις υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ Ρεθύμνου.

Οι επιταγές κατάρτισης (training voucher) εκδίδονται και χορηγούνται στους Ωφελούμενους από το Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ Ρεθύμνου. Η παραλαβή θα γίνεται μόνο αυτοπροσώπως, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 έως 14:00. Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου του Ωφελούμενου και η δήλωση του ΚΑΥΑΣ.

Κατά την παραλαβή της επιταγής ο Ωφελούμενος προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι δεν έχει παρακολουθήσει ούτε παρακολουθεί άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης (voucher) παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το φορέα μας, προκειμένου να ξεκινήσει η οργάνωση των τμημάτων. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Νικολουδάκης Γεώργιος, κ. Πίτερης Χαράλαμπος, τηλέφωνα 2831040050-52.