Στην πρόσληψη 17 ατόμων συνολικά θα προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 2μηνες συμβάσεις για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του δήμου.

Αναλυτικότερα στην απόφαση του δημάρχουν αναγράφονται τα εξής :

"Ο Δήμαρχος Αγίου Νικόλαου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

2. Την αριθμ. 105/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 590/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων.

3. Την αριθμ. 259/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 888/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων γνωστοποιεί την πρόσληψη δύο (2) τεχνιτών ηλεκτρολόγων, ενός (1) μηχανοτεχνίτη, ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργων και δέκα τριών (13) εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες τη υπηρεσίας καθαριότητας."

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη