Ο κινητός Μαστογράφος της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με φορείς, τοπικές Κοινότητες και Πολιτιστικούς Συλλόγους συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα των δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών πρόληψης, και θα βρίσκεται:

Τρίτη 10/9 Στέρνες

Τετάρτη 11/9 Στόλοι

Πέμπτη 12/9 Μαθιά

Παρασκευή 13/9 Ίνι

Για την επιλογή των γυναικών που θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μαστογραφία, κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

• Ηλικία: 40-70 ετών

• Οικογενειακό ιστορικό που αφορά κυρίως το μαστό

• Αποκλείονται οι γυναίκες α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή β) μαστεκτομή πριν την πάροδο δέκα ετών γ)Γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.