Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διοργανώνει ημερίδα διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13).

Οι εργασίες της ημερίδας, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, στις 09:30 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του συγκεκριμένου Υδατικού Διαμερίσματος, διαμορφώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και με εμπλεκόμενους Φορείς και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης. Τα κείμενα της διαβούλευσης, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr.

Πρόγραμμα Ημερίδας

«Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης (GR13)»

Χανιά, 3 Απριλίου 2014

09:30 Προσέλευση

10:00 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί

10:15 Εισηγήσεις

10:15 Εναρκτήρια Εισήγηση, Κ. Τριάντης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.

10:30 Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ και προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, K. Νίκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Υ.Π.Ε.Κ.Α.

10:45 Προσδιορισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση υπόγειων υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, Μ. Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Σ. Παυλίδου, ΙΓΜΕΜ Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης.

11:00 Προσδιορισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση των εσωτερικών επιφανειακών υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης, Α. Βορεάδου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

11:15 Προσδιορισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση των παράκτιων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης, Κ. Ντούνας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.

11:30 Ανθρωπογενείς πιέσεις και οι επιπτώσεις τους στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης, Ν. Νικολαΐδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.

11:45 Ιδιαιτέρως τροποποιημένα και τεχνητά υδατικά συστήματα στο ΥΔ Κρήτης, Δ. Αρχοντάκη, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

12:00 Διάλειμμα.

12:15 Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος, Τ. Νικολάου, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

12:30 Προγράμματα Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων και προγραμματιζόμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων στο ΥΔ Κρήτης, Μ. Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης & εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

13:00 Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων.

13:30 Τοποθετήσεις
• Τοποθετήσεις – Παρεμβάσεις.
• Διευκρινίσεις ομιλητών.
• Συμπεράσματα - Κλείσιμο Ημερίδας.