Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ έτους 2014.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

- Στρατηγική Πωλήσεων σε περίοδο κρίσης
- Τεχνικές πωλήσεων - Ο Ρόλος του Πωλητή στη Σύγχρονη Ελληνική Επιχείρηση
- Αποτελεσματική Επικοινωνία & Ανταπόκριση στην Κρίση στον επαγγελματικό μου χώρο
- Δημόσιες Σχέσεις - Marketing Eπιχειρήσεων
- Χρηματοοικονομικό Management
- Γενική & Διοικητική Λογιστική - Φορολογική Νομοθεσία – Αλλαγές στα Εργατικά & Ασφαλιστικά
- Μηχανογραφημένη Λογιστική
- Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
- Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
- Εξειδίκευση Barman – Bartender
- Εξειδίκευση Barista
- Ειδικός εστιατορικής τέχνης
- Βασικές γνώσεις ορολογίας ρωσικής γλώσσας για επιχειρήσεις.
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης .Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα, επιδότηση 200 ευρώ

Βεβαίωσης Παρακολούθησης: ΟΑΕΔ και ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Αίτηση συμμετοχής εργαζομένου ή επιχείρησης on line στο www.katartisi.gr
2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)
3. Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ .
4. Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για Έτος 2013-2014
5. Ακριβές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή Δικαιολογητικών: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Πληροφορίες: κα Στεφανουδάκη Λένα τηλ. 2810-247034.