Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 43 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο  με τίτλο « Ανέγερση ΙΒ΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου.(απόφαση 671/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση των Κ.Α. για την 1. «Έκδοση αδείας λειτουργίας Δημοτικού Πρατηρίου υγρών καυσίμων κίνησης» και 2. «Τεχνοοικονομικής μελέτης  Ενεργητικής & Παθητικής πυροπροστασίας Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων και κεντρικής αποθήκης αναλώσιμων ειδών. (απόφαση 672/2016 σε  ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2016 για τα έργα του ΠΑΑ 2014-2020».(απόφαση 673/2016 σε  ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων ».(απόφαση 674/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εξόδων 2016 «Συμπληρωματικές εργασίες αρδευτικού Αυγενικής» .(απόφαση 695/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  2016 για την «Προμήθεια συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με Αναπηρία (Α.με Α) στην θάλασσα». (απόφαση 696/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Τοπικής Κοινότητας Κερασίων». (απόφαση 697/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τα έργα του ΠΔΕ».(απόφαση 698/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για την εργασία απομαγνητοφώνησης , πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών συνεδριάσεων». (απόφαση 708/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Τροποποίηση της αριθμ. 572/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016. (απόφαση 709/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για την ενίσχυση του Κ.Α. για την πληρωμή μισθώματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης». (απόφαση 714/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας(απόφαση 715/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας της υπηρεσίας καθαριότητας.(απόφαση 716/2016 σε ορθή επανάληψη  Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και σχολικών κτιρίων.(απόφαση 725/2016   Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο  «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων».

⦁    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός)  του έργου με τίτλο  «Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου ».

⦁    Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο  «Κατασκευή  ανοικτού θεάτρου Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών».

⦁    Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο  «Κατασκευή  ανοικτού πολιτιστικού κέντρου Αγίου Σύλλα».

⦁    Έγκριση παράτασης προθεσμίας της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή κτηρίου Οίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Τροποποίηση των υπ. αριθμ. 738/2015 & 793/2014 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για τα έργα του τμήματος.

⦁    Αποδοχή Υλοποίησης Προγράμματος και έγκριση Ομάδας Έργου για το έργο με τίτλο “Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings” - IMPULSE, στα πλαίσια του Διακρατικό Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG – MED.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Ηρακλείου.

⦁    Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής Παρακολούθησης και βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δύο φύλων, για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων στοχευμένης κοινωνικής παρέμβασης».

⦁    Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής για την τελετή απονομής του βραβείου «Ν. Καζαντζάκης»  έτους 2016 που αφορά τον πέμπτο κύκλο «Μελέτες αναφερόμενες στο έργο και την ζωή του Νίκου Καζαντζάκη».

⦁    Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου δια του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Gian Andrea Garancini στην Ελβετία στα πλαίσια της Ελβετικής Διεθνούς έκθεσης διακοπών που πραγματοποιείται στην πόλη Λουγκάνο από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2016.

⦁    Έγκριση παράθεσης γεύματος στο πλαίσιο του 17ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο  αρχές Νοεμβρίου. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

⦁     Έγκριση του υπ. αριθμ. 3/2016 πρακτικού επιτροπής άρθρου 32 του Ν.1080/80.

⦁    Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

⦁    Έγκριση διενέργειας  προμήθειας ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

⦁     Έγκριση καταβολής προστίμων μετά από τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των οχημάτων του   Δήμου μας.

⦁    Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων.

⦁    Ακύρωση της αρ. 571/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια της "Προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επισκευή του βιολογικού καθαρισμού κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου", λόγω έναρξης ισχύος του Νόμου 4412/2016.

⦁    Ορισμός μελών από τον Δήμο Ηρακλείου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) της Προγραμματικής (ΠΣ) με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

⦁    Παραλαβή Ερευνητικών μελετών που αφορούν Α,Β, Γ,Δ,ΣΤ,Ζ,Η,Κ, βρεφονηπιακούς σταθμούς του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. στο Ηράκλειο Κρήτης.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας  μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής και ελέγχου.

⦁    Ανάκληση απόφασης παραχώρησης ακινήτου στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Κρήτης.

⦁    Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς Λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στις οδούς Ηροδότου –Μπαλαλή –ανώνυμη οδός στο  Ο.Τ. 83 εντός σχεδίου πόλεως Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έκδοση παραγωγικής αδείας λαϊκών αγορών της  κ. Καβαλαράκη Χρυσούλας και ανανέωση παραγωγικής αδείας λαϊκών αγορών της κ. Ανδρουλάκη Μαρίας.

⦁    Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

⦁    Συμβιβαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Κοινοπραξίας Τζανίνης Εμμ. –Μαυράκης Θ. –Σταμουλής Ξ. –Κονιδάκης Δ.». (απόφαση  723/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁     Αποδοχή υλοποίησης Προγράμματος και έγκριση ομάδας έργου για το έργο με τίτλο «City to city for building Europe» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020.