Στις 10 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις  για χορήγηση άδειας αλίευσης κόκκινου τόνου και στις 31 Οκτωβρίου για αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου.

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει   τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ,σύμφωνα με την ΥΑ 5632/2015(ΦΕΚ 2151/Β/2015) που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις  άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ,κόκκινου τόνου ,μακρύπτερου τόνου και ξιφία και την ΥΑ 4023/2014(ΦΕΚ 1307/Β/2014) που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις για την έγκριση αδειών αλείευσης σε αλιευτικά σκάφη ,ότι:

-Η προθεσμία για να καταθέσουν αιτήσεις  για χορήγηση άδειας αλίευσης   κόκκινου τόνου για το έτος 2018  λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017.Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, υποβάλλονται  στην Υπηρεσία μας.

-Η προθεσμία για να καταθέσουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2018 λήγει στις 31 Οκτωβρίου  2017.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ),είτε από τον πλοιοκτήτη είτε από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Ρεθύμνου μετά από εξουσιοδότηση του πλοιοκτήτη.

-Για την χορήγηση νέας άδειας άσκησης αλιείας στα διεθνή ύδατα, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται  ένα μήνα , πριν λήξει η προηγούμενη άδεια.Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ),είτε από τον πλοιοκτήτη είτε από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Ρεθύμνου μετά από εξουσιοδότηση του πλοιοκτήτη.

Για πληροφορίες όσον αφορά τους όρους ,τις προυποθέσεις  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343813