Οι εγγραφές για το Α΄ εξάμηνο ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» σχολικού έτους 2017-2018, Θα πραγματοποιηθούν από  την 1η -15η Σεπτεμβρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (υποχρεωτικό)

2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) (υποχρεωτικό)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. (υποχρεωτικό)

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία  (ημερομίσθια ή έτη)  που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 Εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών

Α. κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3.

Β.  άδεια  παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Γ. κατάθεση ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή Σ.Ε.Κ., αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2.

Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει επιλογή βάσει μοριοδότησης.

Οι κατατάξεις για το Γ΄ εξάμηνο για απόφοιτους ΕΠΑ.Λ,ΕΠΑ.Σ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ., καθώς και για καταρτιζόμενους και απόφοιτους συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ,

Θα πραγματοποιηθούν από την 1η -15η Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες –εγγραφές: Γραμματεία ΔΙΕΚ ΓΝΗ «Βενιζέλειο»

Ώρες: 9πμ-1μμ

Δ/νση: Κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης (πίσω από το ΓΝΗ «Βενιζέλειο»), Πτέρυγα Π, μετά το κοινωνικό ιατρείο.