Βάσει του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, θα προβεί σε επανασύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, για τη χρονική περίοδο έως τη λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας που συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή, καθώς και τους ιδιώτες, να επαναβεβαιώσουν τα μέλη τους για την ανασυγκρότηση αυτής, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.