Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης

Εν όψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης για την ανάδειξη νέου διοικητικού του συμβουλίου, ανακοινώνονται τα εξής :

1.- Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο) ενώπιον της εκλογικής επιτροπής ως εξής: 

α) την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου από ώρα 09:00 μέχρι 20:00, β) την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 20:00 και γ) την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 12η μεσημβρινή.

Από τις εκλογές θα αναδειχθεί Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από 21 (είκοσι ένα) μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου που θα εκλεγεί έχει ως εξής: α) Τμήμα Εμπορικό: αριθμός αντιπροσώπων -6- (έξι), β) Τμήμα Μεταποιητικό: αριθμός αντιπροσώπων –5- (πέντε), γ) Τμήμα Τουριστικό: αριθμός αντιπροσώπων –4- (τέσσερις), δ) Τμήμα Υπηρεσιών: αριθμός αντιπροσώπων -6- (έξι), 

2.- Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν ΜΟΝΟ οι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου που περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, δηλ. εφόσον: α) έχουν εγγραφεί στα μητρώα του μέχρι και 12 Δεκεμβρίου 2016, β) τα Νομικά πρόσωπα, έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και του έτους 2016, τα φυσικά πρόσωπα, έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και του έτους 2016, το αργότερο μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2017 και γ) τα νομικά πρόσωπα – μέλη (εταιρείες προσωπικές, κεφαλαιουχικές, συνεταιρισμοί) και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων έχουν υποβάλουν στην εκλογική επιτροπή τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το αργότερο μέχρι και 5 Δεκεμβρίου 2017. 

Ο Εκλογικός κατάλογος, ανά Τμήμα Επιμελητηρίου, είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, στη διεύθυνση:

http://www.eber.gr/index.php?id=90,7019,0,0,1,0 

3.- Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. 

4.- Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσότερων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.

5.- Οι εκλογείς προσέρχονται στην εκλογική επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.

Η αναγνώριση των κοινοτικών εκλογέων, των ομογενών και των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα γίνεται με βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τίτλο νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.

6.-  Πριν την ψηφοφορία οι εκλογείς υπογράφουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν υφίσταται σ΄ αυτούς κώλυμα από τα προβλεπόμενα σε σχετικές διατάξεις.

7.- Κάθε ψηφοφόρος για να ψηφίσει βάζει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων του τμήματος στο οποίο είναι γραμμένος με μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό, προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

8.- Οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται πριν ή μετά το όνομα των υποψηφίων με μολύβι διαρκείας μπλέ ή μαύρου χρώματος. Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο.-